24 F 4 gende wijziging in artikel 27 der verordening tot regeling voor het gymnasium werd gebracht. „De concierges en bedienden bij het gymnasium worden door Burgemeester en Wethouders, op aanbeveling van Cura toren, benoemd en ontslagen”. 3. Gebouw. Op Zaterdag 29 Juni 1907 werd de laatste les in het oude gymnasium aan het Westeinde gegeven; 2 September had de plechtige opening der lessen plaats in het nieuwe ge bouw aan de Laan van Meerdervoort, in tegenwoordigheid van het Dagelijksch Bestuur van den Gemeenteraad, van den Voorzitter en leden van een Commissie uit de oud-leerlingen, den Voorzitter van het Schillercomité en van de personen, die bij den bouw betrokken waren geweest. Hoewel de tijd nog te kort is om een definitief oordeel uit te spreken over het gebruik van het nieuwe gebouw, mag reeds nu worden geconstateerd, dat zich nog geen enkel werkelijk bezwaar heeft voorgedaan. Zoowel leeraren als leerlingen blijken in hooge mate te waardeeren de nieuwe zoo uitermate fraaie en practische inrichting. Het gebouw werd op 23, 24, 27 en 28 December ter be zichtiging gesteld voor het publiek. Door eene commissie van oud-leerlingen werd ten geschenke aangeboden eene verzameling gipsafgietsels, voornamelijk van klassieke beelden en bustes. Dit geschenk werd bij Raadsbesluit van 11 November jl. door de gemeente aan vaard. Aan den heer Sunier werden in het oude en in het nieuwe gebouw lokalen beschikbaar gesteld voor door dezen leeraar te geven cursussen. ft n 4. Personeel. Op 1 Januari 1907 aanvaardde dr. J. van Ijzeren de betrek king van leeraar in de oude talen en geschiedenis, waartoe hij benoemd was bij Raadsbesluit van 4 September 1906. Bij Raadsbesluit van 28 Januari werd de heer H. A. Leen- mans benoemd tot tijdelijk leeraar in de Nederlandsche taal, geschiedenis en aardrijkskunde, vooi wTelke betrekking eene oproeping plaats gehad had naar aanleiding van het door den inspecteur der gymnasia gemaakt bezwaar' tegen het aan dezen leeraar opdragen van lessen volgens art. 10 der verordening. De benoeming werd geacht ingegaan te zijn met 1 September 1906 en liep tot 1 September 1907. Bij Raadsbesluit van 5 Augustus 1907 werd de heer Leen- mans benoemd tot vast leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde en de geschiedenis. VERSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 692