24 5 den cursus 19071908. Raadsbesluit van 26 Augustus, benoemd Dr. A. D. van der Harst, leeraar aan de hoogere burgerscholen alhier, tot het geven van 6 lesuren. De heeren Kossmann en Sunier namen zitting respectie velijk in de examen-commissies voor de Duitsche en Fransche middelbare examina. Naar aanleiding van een wensch van bijna alle ouders der vrouwelijke leerlingen, dat ook voor dezen de mogelijk heid zou geopend worden om gymnastiekles te ontvangen, werd een daartoe strekkend voorstel aan Burgemeester en Wet houders gedaan. Bij Raadsbesluit van 15 December 1907 werd tot tijdelijk onderwijzeres in de gymnastiek benoemd mejuffrouw H. C. D. Ferzenaar. Door ons college werd naar aanleiding van de gewyzigde verordening op de bezoldiging van concierges, huisbewaar ders en bedienden, in verband met de Verordening tot rege ling van het gymnasium, door ons aanbevolen als concierge D. de Goede de Koning en als bediende G. Bach. Beide personen werden bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 4 October benoemd. Aan Dr. van Bemmelen werd by Raadsbesluit van 18 Maart eervol ontslag verleend als leeraar in de natuurlijke historie, wegens zijne benoeming tot hoogleeraar te Groningen. Met leedwezen zag ons college dezen verdienstelijken leeraar vertrekken. Door ons college werd, met machtiging van Bur gemeester en Wethouders, aan den heer M. C. Valk, tijdelijk leeraar aan de hoogere burgerscholen alhier opgedragen om tot het einde van den cursus de lessen van den heer Van Bemmelen te geven. Bij Raadsbesluit van 22 Juli werd de heer M. C. Valk benoemd tot tijdelyk leeraar in de natuurlijke historie, voor den cursus 19071908. Bij den aanvang van den nieuwen cursus moesten de eerste, tweede en derde klasse worden gesplitst in drie afdeelingen. Dit maakte het nemen van de volgende maatregelen nood zakelijk. Vooreerst werd de benoeming noodig van een tijdelijk leeraar (voor 14 uren) in de oude talen en geschiedenis; daartoe werd by Raadsbesluit van 26 Augustus benoemd Dr. H. Bolkestein. Ten tweede werd tot tijdelijk leeraar in het Fransch be noemd, bij Raadsbesluit van 22 Juli, de heer M. Hovingh, leeraar aan de hoogere burgerscholen alhiet, tot het geven van 8 lesuren. Ten derde werd tot tydelijk leeraar in de wiskunde, bij VERSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 693