i II —HI- TOESTAND OP 31 DECEMBER 1907. GYMNASHM TE ’8-GRAVENHAGE. 24 I i I ii Aftreding. I 2800 6) s) I I Bijlage 11. LEERLINGEN. Toehoorders. LEERAREN C U R A T O R E N. Getal Getal Aantal VAKKEN Academische Acte Geinstal- I Benoemd. N A M E N. TITEL. N A M E N. VAN ONDERWIJS. graad. leerd. 31 f 4250 1 Juni 1897 10 Jhr. Mr. D. C. Rector. f 100 4 17 3600 ]2 Juli 1897 2) 1 Oct. 1910. Conrector. Dr. J. M. van Benten. I 2800 I 1 Sept. 1892. 19 Mr. W. J. Snouck Hurgronje. 1 Oct. 1910. Dr. tE. W. Timmerman. Lccraar. 1 Sept. 1895 2) 21 2600 1 Oct. 1908J Dr. C. Brakman Jz. Jhr. Mr. J. Röell. I 1 Jan. 1897 21 2600 Dr. C. A. A. J. Greebe. 20 1 Oct. 1910. 3000 1 Jan. 1898 5) Juli 1907, 21 2400 1 Nov. 1899 1 21 2400 23 1 Sept, 1906. 2200 ij Dr. M. A. Schepers. 23 i') Dr. J. van IJzeren. 1 Jan. 1907. 2200 Dr. H. Bolkestein. 1 Sept. 1907. 14 1400 Dr. A. J. Barnouw. 1 Sept. 1905 s. 24 2200 Leeraar. *1 Sept. 1907. 25 2200 M. O. Franschc taal. 3000 24 M. O. Fransche taal. 800 8 M. O. Leeraar. Duitsche taal. M. O. M. O. 24 ge en Wiskunde. 1 Jan. 1874. 3000 22 Wiskunde. 3000 1 Sept. 1879. 22 Dr. A. D. van der Harst. Wiskunde. 1 Sept, 1907. 6 600 Natuur en scheikunde. Dr. J. J. Attema. Leeraar. 1 Sept. 1905 9) 12 1500 M. C. Valk. Natuurlijke historie. 1 Sept. 1907,0) 16 1600 II Dr. A. C. Duker. Hebreeuwsche taal. 1 Sept. 1887. J Leeraar. 4 600 I Gymnastiek. W. F. H. Hijmans. M. O. 15 Nov. 1878. 8 700 van I J. M. Jaeger. I 1 April 1894. 1 Sept. 1907. A. Suuier. M. Hovingh. 1 Sept. 1892. 1 Sept. 1892. 1 Sept. 1897. Jaarwedden uren door l=== Bedrag. 16 21 Nederlandsche taal en ge schiedenis. op Dec. 1906. Jbr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland, Ondervoorzitter. 3) ‘1 9) Tijdelijk leeraar. Tijdelijk leeraar. Tijdelijk leeraar. Tijdelijk leeraar. Nederlandsche taal en let terkunde. Doctor in de Ned. letteren. Docts. in de Ned. letteren. Doctor in de godgeleerdh. hen gegeven. Gemeente kas. S Jaar- i lijksch minerval van eiken leerling. Hum. Dir. Litt. 3000 2800 Totaal. 263 99 JOS 111 128 i 123 122 123 112 121 127 133 145 153 153 154 161 159 159 166 184 202 205 198 204 209 218 224 238 1879: 1880: 1881: 1882: 1883: ]884: 1885: 1886: 1887: 1888: 1889; 1890: 1891: 1892: 1893: 1864: 1895: 1896: 1897: 1898: 1899: 1900: 1901: 1902: 1903: 1904: 1905: 1906: az Candidaat I wis- en natuurkunde. Docts. in de plant- en dierkunde. Grieksche taal en 122 Juni 1903.129 Juni 1903. i Eugelsche taal. Aardrijkskunde schiedenis. Grieksche taal- en letter kunde en geschiedenis. Latijnsche taal- en letter kunde. Dr. W. Meerum Ter- wogt Jr. Doctor in de klassieke I letteren. Art. 16 voorlaatste I alinea der wet op het I H.O. in verband met Dit getal bedroeg Dec. art, 89 der wet op het M. O. I Uit welke fondsen. 31 Dec. 1906. Dagteekening waarop I de benoeming I is ingegaan. van onderwijzers. en Latijnsche letterkunde. Dr. W. van Loghem. Dr. E. F. Kossniaun. I B ten Raa. ■:M. J. Kollewijn. en Latijnsche letterkunde. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche taal en op 31 Jhr. Mr. W. H. de Savornin 24 Juni 1907. Lohman. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde. Leeraar 1 Sept. 18761 Sept. 1895, conrector 1 Sept. 18951 Juni 1897. Sedert 1 Oct. 1878 tijdelijk: van 1 Januari 1879 af leeraar. Sedert 1 Oct. 1194 tijdelijk. Sedert 1 Sept. 1896 tijdelijk. Sedert 1 Sept. 1897 tijdelijk met de waarneming der lessen belast. Sedert 1 Sept. 1899 tijdelijk met de waarneming der lessen belast, Sedert 23 Oct. 1899 tijdelijk. Sedert 2 Sept. 1902 tijdelijk. Sedert 1 Jan. 1904 tijdelijk. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde. 1 Nov. 1902 6 Nov. 1888.129 Nov. 1888.: 6 Dec. 1892.117 Dec. 1892.1 Dr. E. B. Koster. 1 Oct. 19081 Dr. H. Cannegieter Tz. Doctor in de wis- en natuurkunde. I Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsche I taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsche I taal en letterkunde. Il H A. Leen mans. I.1 \ii ni nr van Teylingen, 6 Nov. 1888.129 Nov. 1888. 1 Oct. 1908. Dr. Th. P H. van Aalst. Voorzitter. 27 Mrt. 1900. 12 Mei 1900.1 I Dr. H. J. de Dompierre de 23 Oct. 1900. 17 Nov. 1900.1 1 Oct. 1908. Chaufepié, Secretaris. A. J. Doorman. 10) Sedert 1 Mei 1907 tijdelijk met de waarneming der lessen belast. Volgens het leerplan, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1887 (Staatsblad No. 105), wordt in de 2e klasse van 1 Sept.1 Jan. 8 uren, na 1 Jan. 5 uren Grieksch onderwezen. De 3 uren vóór 1 Jan aan het Grieksch besteed, worden na 1 Jan. voor het Hoogduitsch gebruikt. Mitsdien geeft de leeraar Dr Kossmann na 1 Jan. in elke der afdeelmgen 11a en HA en He nog 3 uren, dus in het geheel 25 lessen en hebben daarentegen de heeren Dr. van Ijzeren (in Ila), Dr. Cannegieter (in IIA) en Dr. Schepers (in IR: ieder3 uren minder onderwijs in het Grieksch te geven; na 1 Jan. hebben dus Dr. van IJzeren en Dr. Schepers elk 20, en Dr. Cannegieter 18 uren voor hunne rekening. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 697