BJjlage 25 ACHT EN VEERTIGSTE VERSLAG van den toestand der Academie van Beeldende Kunsten te ’s-Gravenhage, over 19C6 1907. •.I Ter voldoening aan artikel 14 van het Reglement heeft de Raad van Bestuur de eer. hierbij het verslag omtrent den toestand der Academie over het afgeloopen leerjaar aan te bieden. Op 24 September jl. werden in de Algemeene Vergadering van de leden der Academie de aftredende bestuurderen, de heeren Mr. W. J. Snouck Hurgronje, H. P. Mutters Jr., C. H. Peters en H. J. van der Weele, die volgens art. 9 van het Reglement dadelijk herkiesbaar waren, met groote meer derheid herkozen. Tevens werd besloten, de Koninklijke goedkeuring te vragen voor het verlengen van den duur der Vereeniging voor den tijd van negen en twintig jaren en elf maanden. Het groot aantal nieuwe leeraren, die bij den aanvang der lessen in eene voor hen geheel vreemde omgeving optraden, maakte de taak van den Directeur, die voor het eerst den winteravondcursus zou leiden, niet licht. Met dien nieuwen staf aanvaardde hij moedig de opdracht en bereikte, blijkens de voorjaarstentoonstelling van het werk der leerlingen, eene bevredigende uitkomst. Er werd vlijtig en degelijk gearbeid. In den loop der maand October eischte het leeraarsperso- neel opnieuw aanvulling, zoo ten gevolge van voortdurende ziekte van leeraren als van het steeds aangroeiend aantal leerlingen in de elementaire klassen. Dientengevolge waren de heeren W. A. A. Dobbe, H. J. Timmeren L. C. de Koning in genoemde afdeeling, Mej. Dyserinck en de heeren Lampe en Balfoort voor enkele theoretische lessen, tijdelijk werkzaam. Door het samenvoegen van enkele weinig talrijke klassen in de afdeeling M. O. werden de diensten van den leeraar Mid- derigh overbodig en vroeg en verkreeg deze zijn eervol ont slag. Den leeraar Westbroek, die 10 jaar lang aan het hoofd der afdeeling Tuinbouwkunde had gestaan, ontbrak, volgens zijne mededeeling, de tijd om die lessen geregeld waar te nemen, zoodat voorloopig een zijner beste leerlingen, de heer H. A. Hazeloop, belast wordt met het onderwijs, terwijl de heer Westbroek wekelyks een avond zal tegenwoordig zijn '11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 703