25 3 bezoldiging toegekend, naarmate van 'het grooter of geringer gewicht van het leervak, terwijl met uitzondering van de 4 lagere klassen en die der theorie, van de stelling wordt uitgegaan, dat by een stijgend aantal lesuren een in ver houding dalend honorarium wordt toegekend. Bij die ontworpen regeling zijn de gemiddelde jaarwedden zooveel mogelijk in overeenstemming gebracht met die van de leeraren in het teekenen aan de H. B. S. te dezer stede. Terwijl het toch niet kan worden ontkend, dat de taak, welke aan onze Academie-leeraren is opgedragen, van grootere be- teekenis is dan die, welke door de teekenleeraren der H. B. S. wordt vervuld. Uit eene vergelijking met de jaarwedden aan de Rijks- normaalschool van Teekenonderwijzers te Amsterdam en die aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam blijkt, dat, zelfs met de be schikking over het nu toegestane Rijkssubsidie van f 10,000, de bezoldiging van het onderwijzend personeel onzer instel ling nog ver beneden blijft van hetgeen aan genoemde scholen geldt. Laatstgenoemde instelling vooral kan met de Haagsche Academie het best vergeleken worden. Wanneer derhalve door toekenning van de aangevraagde verhooging het gemeente-subsidie tot f 33000 stijgt, blijft het nog steeds ver beneden dat te Rotterdam, hetwelk f 85000 bedraagt. Jaren lang heeft het Leeraarspersoneel zich moeten ver genoegen met eene geheel ontoereikende bezoldiging, en het wordt hoog tijd, dat er een einde kome aan de ongunstige verhouding tusschen de jaarwedden onzer leeraren en die van hunne ambtgenooten van andere inrichtingen, waar soortgelijk onderwijs gegeven wordt. In afwachting van den uitslag dezer poging heeft de Raad van Bestuur, dank zij der verhooging van het Rijkssubsidie reeds eene kleine lotsverbetering tot stand kunnen brengen. Tevens is daarbij gevolg gegeven aan den van vele zijden geopenbaarden wensch om over één vrijen weekavond, liefst den Zaterdagavond, te beschikken Daarvan is het ontwerpen van een nieuwen lesrooster, die met 1 October 1907 in wer king treedt, het uitvloeisel geweest De ondervinding zal nu moeten leeren, of deze maatregel voldoet. Het aantal leerlingen bedroeg in het afgeloopen academie jaar, met inbegrip van den zomercursus: 752, derhalve 13 minder dan het vorige leerjaar. Van deze 752 leerlingen (719 te ’s-Gravenhage en 33 te Scheveningen) waren er 58 afkom stig uit andere gemeenten, als uit: Bleiswijk 2, Delft 8, Voorburg 5, Leiden 4, Rotterdam 3, Leidschendam 3, Loos- duinen 3, Nootdorp 3, Rijswijk 3, Schiedam 2, Stompwijk 2, VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 705