25 4 oorzaken, zoodat het gezamenlijk aantal nog slechts 54 be draagt. Van verschillende zijden ontving de Academie echter be wijzen van belangstelling. In de allereerste plaats, in den vorm van een legaat, van den heer Sybrand Hingst, oud-lid der Tweede Kamer, die aan onze instelling eene som van f 10000, vrij van successie-rechten, naliet. De Raad van Be stuur besloot deze belangrijke gift niet in de gewone ont vangsten op te nemen, maar ze als een afzonderlijk fonds met den naam van den milden erflater te behouden. Wassenaar 3, Haarlem 2, Boxmeer, Breda, Dresden, Dordrecht, Enschedé, Goes, Franeker, Mook, Naaldwijk, Schoonhoven, Tilburg, Utrecht, Zegwaard, Zoetermeer, Zutphen, elk één. Aan 22 leerlingen werd gratis onderwijs verstrekt, terwijl 16 leerlingen voor rekening van academieleden de lessen volgden. De namiddagcursus in het handteekenen bracht het ditmaal slechts tot 10 leerlingen. Zonder de deelneming van de leerlingen der Kunstnijverheidsafdeeling aan genoemden cur sus, zou deze geene reden van bestaan hebben. Daarentegen verheugde zich de dagcursus voor kunstnijverheidsvakken in een talrijk bezoek: van 1 September—1 April, 23 mannelijke en 15 vrouwelijke leerlingen; van 1 April1 September, 29 mannelijke en 7 vrouwelijke leerlingen. De afdeeling Middelbaar Onderwijs telde 51 leerlingen, derhalve wederom 8 minder dan het vorig jaar. Ook de schilderklasse onderging eene kleine daling en bestond dit maal uit 27 vrouwelijke en 12 mannelijke leerlingen. Overigens zijn in de hierbijgaande tabel A de verschillende leergangen van den afgeloopen cursus in alle bijzonderheden opgenomen. Van de 10 leerlingen onzer Academie, die naar de acte Lager Onderwijs dongen, zijn er 9 geslaagd en wel de vrou welijke candidatenJ. van Aalst, J. P. V. Adriani, J. A. M. Boer, J. Coenen van ’sGravensloot, E. M. Elias (van het eerste studiejaar), F. Jansen, M. A. Meijer. T. H. A. Ouden dijk Pieterse, en de mannelijke candidaat: L. Heijmans. Van de 12 leerlingen onzer instelling, die naar de acte Middelbaar Onderwijs M1 dongen, slaagden er 8 en wel de vrouwelijke candidaten_C. H. Beekhuis, R. A. laRivièreen J. M. J. P. Simonis, en de mannelijke candidaten W. van Leusden, G. Mebius, G. A. Pont. F. Rackwitz en J. Rijkse. De mannelijke leerlingen onzer Academie: W. H. Bik en J. de Kruijf verkregen de acte M. O. M2. Het aantal stadgenooten, dat onze instelling financieel steunt, vermindert jaarlijks. Ditmaal ontvielen ons 6 Aca- demie-leden, 3 door den dood en 8 tengevolge van andere VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 706