25 5 Van de Commissie voor de ruiling van reproduction van kunstwerken ontving de Haagsche Academie, op haar ver zoek, de aangevraagde gipsafgietsels, welke bij het onderwijs zoo welkom zijn. Door den Rijksbouwmeester Knuttel werd namens het Bestuur van het Vredespaleis aangeboden en door den Direc teur aanvaard: een model van een gevel-fragment van een Spaansche mededinger in den wedstrijd. Het bestuurslid H. P. Mutters Jr., schonk eene verzameling stalen van allerlei kostbare stof ten behoeve van stillevens voor de schilders-afdeeling. Van het bestuurslid J. J. v. d. Sande Bakhuijzen ontving de Academie een pleister spierbeeld. Eveneens schonk het bestuurslid Mr. F. von Weckherlin, ten behoeve van de Biblio theek, eene portefeuille met reproduction in kleurdruk naar kunstvoorwerpen uit het Grüne Gewölbe te Dresden, en eene portefeuille met photographieën naar kunstvoorwerpen. Door het lid onzer Academie, de Heer J. Kruseman, werd ten geschenke gegeven, ten behoeve van de Bibliotheek, het handschrift met de oorspronkelijke teekeningen betreffende de proportie-leer van het menschelijk lichaam, door wijlen den heer J. E. J. van den Berg, in leven hoofdleeraar aan onze inrichting. De heer W. B. G. Molkenboer schonk ten bate onzer Aca demie een dubbel stel van de door hem ontworpen reeks voorbeelden ten behoeve van het teekenonderwijs aan de R. H. B. scholen. De Koninklijke maatschappij De Schelde te Vlissingen, stond ten behoeve van het werktuigkundig teekenen een achttal werktuigen af, terwijl de maatschappij voor scheeps-en werk tuigbouw Fijenoord te Rotterdam ten bate van dienzelfde leer gang kostbare teekeningen van stoomwerktuigen toezond. Van den heer A. A. Dobbe ontving de Academie een Duitsch boek over meetkunde. Ten behoeve van de afdeeling Kunstnijverheidsvakken bood de leerlinge, mejuffrouw W. H. A. Roijen, een vitrine met twee opgezette paradijsvogels aan. Op 21 Mei had wederom in eene huishoudelijke vergadering de uitdeeling der prijzen, aan de daarvoor bijeengeroepen afdeelingen plaats. De jury van beoordeeling van den winter- arbeid bestond voor de afdeeling Bouwkundeuit de heeren Prof. H. Evers en J. Limburg; voor de afdeeling werktuig kundig teeken en IJzerconstructieuit de heeren Klaassen en KooperVoor de afdeeling wandplaatteekenenuit de heeren Knijper en Izerenvoor de afdeeling tuinbouwkundig teekenen: uit den heer Tersteeg te Naarden. VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 707