25 Rekening over het Academiejaar 19061907. ONTVANGSTEN. UITGAVEN: f 32468.35 1241.205 ’s-Gravenhage, 18 October 1907. De Raad van Bestuur voornoemd: Kosten van Onderwys Salaris van den Secretaris van den Raad van Bestuur Voorbeelden, Modellen, Boekwerken en Leer middelen Verlichting Verwarming Schrijf-, Drukloon, Advertentiën en Administra tiekosten Dienend personeel en verdere kosten van ver schillenden aard Bekroning en Prijsuitdeeling Aanschaffing en onderhoud Meubilair Saldo in kas uit0 September 1907 1814.42 2614.665 1039.30 W. J. SNOUCK HURGRONJE, Voorzitter. 'Joh. GRAM, Secretaris. f n n n n 200 - 436.50 13601.- 30.80 3026 51 177.53 1470.11 742.29 45094.58 6.- 49.28 f 45094 58 Saldo in kas uit0 September 1906 Subsidie van het Rijk Subsidie van de Provincie Zuid-Holland Subsidie van de Gemeente ’s-Gravenhage Bijdrage van H. M. de Koningin Contributie van Leden en Begunstigers Schoolgelden van de Leerlingen Boeten wegens te laat inschrijven Vergoeding voor vuur en licht vóórvergaderin gen van „Vrede door Recht” Van den verkoop van boekjes voor Meetkunde 6 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. 500.20 n n n n n n n n 971 loooo’— 3500.— 17000-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 708