71 i aan het Bestuur der Afdeeling ,,’s-G rave nh age” van de Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in Handenarbeid in Ned er lan d, een lokaal en het daarin aanwezig slöjdgereedschap, in de Gemeentehulpgchool aan de Terniersstraat no. 74, voor het geven van een cursus in karton- en kleiarbeid, van 1 November 1907 tot en met 30 April 1908 op Zaterdag namiddag van elke week, telkens van 1 */2 tot 3’/2 uren, tegen betaling van eene som van f 10,voor het ge bruik en van eene som van f 10.voor de verwarming van het lokaal; tegen betaling over elk tijdvak van eene som van f10. voor het gebruik, van eene som f 11.52 voor de ver lichting, van eene som van f 8.82 voor de verwarming van het lokaal en van eene som van f 18.80 voor het schoonhouden van het lokaal en het aanmaken van de daarin aanwezige kachel; aan J. M. Wen tink voor het geven van onderwijs in het gymnastisch-gedeelte van het programma van een cursus voor opleiding van militieplichtigen voor het examen tot verkorten dienstplicht, het gymnastieklokaal der Gemeenteschool aan den Noordwestbuitensingel no. 254, van 1 November 1907 tot en met 31 October 1908, op Maandagavond en Woensdagavond van elke week, telkens van acht tot tien uren, tegen betaling van eene som van f 40,voor het gebruik, van f 20.voor de verwarming van het lokaal, terwijl voor de gasverlich ting het lokaal zal worden bediend door een muntgas meter; aan het Bestuur van de ’s-Gravenhaagsche Toynbee vereen igi ng „Ons Huis” het vergader lokaal van de Gezondheidscommissie in het Gemeente- gebouw Prinsegracht no. 63, van 1 October 1907 tot en met 31 Maart 1908, op ten hoogste drie avonden per week, telkens van 8 tot 10 uren, voor het daarin houden van de cursussen van gemelde vereeniging, tegen eene vergoeding van f 15.12 voor de verwarming en f 10.80 voor de verlichting van het lokaal, alsmede van f 25.20 voor het schoonhouden van het lokaal en het aanmaken van de daarin aanwezige kachel; T ■11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 71