I I I I I 1 I 1 I 25 1 19 I J. A. v. d. Kloes en G. van Helden, Handleiding (voor namelijk tot zelfonderricht) voor den wagenmaker. Vorlagen für den Fachzeichen- und Modellier-Unterricht der Wagner an den Gewerbeschulen. (18 Tafeln u. Tekst). J. Hempel, Schottenkonstruktionen für den Gebrauch an Baugewerbeschulen, Gewerbeschulen und ahnlichen Lehran- stalten sowie zum Selbstunterricht. Tex und 20 Tafeln. Special Winter Number of the Studio 1906—1907. Summer-Number of the Studio 1907. The Brothers Maris. Special Springnumber of the Studio. Royal Scottish academy. The Studio Year-Book of the Decorative Art. W. Bogtman, Het ontwerpen van ornament op systeem en naar natuurvormen. P. Gründling, Das Bauornament in seiner Bedeutung und Auwendung. J. W. H. Berden, De Kunstnijverheid. Hand- en Studie- boekje, tevens vademecum voor bezoekers van Musea en Tentoonstellingen. Arti et Industriae, Nederlandsche Vereeniging tot bevor. dering van Kunstnijverheid. Jaarverslag 1903—1905. Madelle M. Charles et M. Laurent Pages. Les Broderies et les Dentelles. Dente'lles franchises et ètrangères. Pol de Mont, De Paneelschildering in de Nederlanden ge durende de 14®, 15® en eerste helft der 16® eeuw. Naar aan leiding van de in 1902 te Brugge gehouden Tentoonstelling gezeid: „Van Vlaamse Priemietieven”. Met 20 platen in fototiepie. S. de Gast Jz., Beginselen der Meetkunde op aanschouwe- lijken grondslag, v.n.l. ten dienste van Normaallessen. W. Zwier, Ghzn T Jansma. Inleiding tot de studie van doorsneden, projecties en perspectievische verschijnselen. W. C. A. Ridderhof, Leerboek der Perspectief ten dienste van candidaten voor de akten L. O. en M. O. in het teekenen en voor candidaten voor de akten van Onderwijzer(es) en Hoofdonderwijzer(es)ten gebruike op Teekenscholen, Burger avondscholen en voor zelfstudie. Frans Sales Meyer, Handbuch der Ornamentik. N. F. Perk Het geïllusstreerde Berlijner leerplan voor het teekenonderwys op de volksscholen. N. F. Perk, Het nieuwe Hamburger teekenonderwijs inge voerd op de scholen van Pruisen. Paul Herman, Zur Geschichte des Zeichenunterrichtes in Holland. Verslag van. den Cursus in het teekenen volgens de methode van Liberty Fadd, gehouden te Amsterdam van 3 tot 21 Juli 1905 door Miss Hunter, van Philadelphia. Rapporten en con- clusiën der Cursisten. VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 721