1 Byiage 26 VERSLAG Van het Burgerlijk Ambestuur, over het dienstjaar 1907. Ingevolge artikel 26 der Verordening No. 506 van 13 Octo ber 1880, heeft het Burgerlijk Armbestuur de eer den Gemeenteraad het verslag zijner werkzaamheden aan te bieden over het afgeloopen dienstjaar 1907. Mocht ten vorigen jare gdmeld worden, dat in de samen stelling der Commissie geen veranderingen plaats hadden, dit jaar kan zulks niet geschieden, omdat twee der leden zich genoodzaakt zagen hunne functie neer te leggen. Op 15 November 1907 trad in de plaats van den Wethou der G. de Wijs, die sedert 23 October 1900 Voorzitter van het Bestuur was geweest, als zoodanig op de nieuw benoemde Wethouder H. de Wilde. De Heer W. J. van Sandick, die sedert 5 September 1899 zitting had in het Bestuur zag zich eveneens verplicht bij zijne periodieke aftreding in September j.l. niet meer her kiesbaar te stellen. Telkens terugkeerende ziekte was hier van oorzaak. Bij Raadsbesluit van 3 September werd ter zijner vervan ging benoemd de Heer Mr. J. J2. A. Lisman, die de benoe ming aannam. Dientengevolge is de Commissie thans samengesteld als volgt Voorzitter: de Wethouder H. de Wilde; Leden: de Raads leden: A. J. C. Baron van Pallandt van Neerijnen, A. Hoo- genraad, Mr. M. J. C. M. Kolkman en Mr. J. JE. A. Lisman. Het personeel der ambtenaren onderging geen verandering en is samengesteld uit:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 723