26 2 900.— I. Bedeelden. f 2500.— 1600.— 1200.— 1050.- 800.— i) 1700.— 2) 1 secretaris-boekhouder 1 adjunct-secretaris 1 armen-opzichter 4 armen-opziqhters, ieder 1 armenopzichter 1 directeur van het Bestedelingenhuis Een echtpaar, belast met de verzorging van in het Doorgangshuis opgenomen kinderen De uitdeelingen hadden geregeld wekelijks plaats. Bij de le uitdeeling werden ondersteund 704 gezinnen, bestaande uit 1762 personen met f 796.75 en 777 brooden, waarvan in de eerste 9 onderstandswijken 583 gezinnen met 1530 personen tot een bedrag van f 653.55 en 600 brooden; in de 10e onderstandwijk (Scheveningen) 121 ge zinnen, bestaande uit 232 personen tot een bedrag van f 143.20 en 177 brooden. Een vergelijking met de eerste uitdeeling in 1906 wijst aan, dat die in 1907 124 gezinnen meer bedraagt met een hoogere uitgave van f 133.80 en 123 brooden. Deze stijging van uitgaven is dus ontstaan in den loop van het dienstjaar 1906, waarop in het verslag van dat dienstjaar reeds werd gewezen. Een daling der uitgaven over 1907 in gelijke verhouding had niet plaats, ten eerste omdat het R. K. Parochiaal Armbestuur bleef voortgaan zjjn armen naar het Burgerlijk Armbestuur te verwijzen, wegens den ongunstigen finantiëelen toestand zijner kas- en het Burgerlijk Armbestuur in vele gevallen alsdan had te voorzien. Ook was van niet on belangrijken invloed, de in het dienst jaar 1907 heerschende werkloosheid in de bouw- en aanver wante vakken, waardoor verschillende vaklieden en niet- vaklieden zich naar het buitenland begaven om aldaar arbeid te zoeken. Dat de trek naar het buitenland groot is geweest kan blijken uit het aantal afgegeven bewijzen van onver mogen tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlander schap, benoodigd tot vestiging. VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Benevens f 150.— ’sjaars ieder voor het opmaken der bewijzen van onvermogen. z; En vrjje woning, vuur en licht. Jaarwedde,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 724