26 3 De hiervolgende opgave geeft een overzicht van de in 1907 als zoodanig uitgereikte bewijzen van onvermogen: Januari Februari Maart April Mei Juni Juli. Augustus. September October November December 126 70 42 45 68 136 250 228 276 209 124 97 De winter-ondersteuning kon bij het einde van het seizoen worden ingetrokken van 59 gezinnen met een onderstand van f 62.85 en 79 brooden per week. Met de sedert 1 Januari 1907 plaats gehad hebbende mu- tatiën werd de lijst der bedeelden over de eerste week van April teruggebracht tot 663 gezinnen, bestaande uit 1656 personen bedeeld met f 759.85 en 728 brooden. In den loop van het jaar werden in onderstand gebracht 238 gezinnen, naar de Kerkgenootschappen verdeeld: 141 Ned. Hervormden, 96 Roomsch-Katholieken en 1 Evangelisch- Luthersche. Hierbij zij opgemerkt, dat wat de Hervormden aangaat, de meesten van hen werden afgewezen door de diaconie op grond van kerkelijke bepalingen; en wat de Roomsch-Katholieken aangaat, van die zijde was de ongun stige financieele toestand van hun armbestuur oorzaak van afwijzing. De wekelijksche 'uitdeelingen in geld eischten een uitgave van f 37.824.60 tegen f 36.056.65 in 1906, alzoo een ver meerdering van f 1767.95. Hoewel deze vermeerdering, een minder bedrag aanwijst dan in de dienstjaren 1905 en 1906, valt telken jare op verhooging dier uitgaven te wijzen. Dit kan echter geen bevreemding wekken, wanneer men in aanmerking neemt de uitbreiding der Gemeente en de groote uitbouw in de laatste jaren, waardoor vele arbeidersgezinnen van elders zich hier vestigden en zich bij het eindigen hunner werk zaamheden soms verplicht zagen de hulp van het Burgerlijk Armbestuur in te roepen. De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal in 1907 bedeelden. VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 725