I! 1 26 ONAFGEBROKEN. TI.1DE1.IJK. TE ZAMEN. Gezinnen PersonenI Gezinnen 728 713 942 Naai de verschillende kerkgenootschappen verdeeld, werd onderstand in geld, brood, brandstoffen, kleeding, ligging en dekkingstukken verstrekt. Personen Gezinnen’Personen K waaronder 308 eenloopende personen onafgebroken en 67 tijdelijk. 161 319. 7319,85 i 745,01* 350 1031 12906,20 949,47* 437,50 De uitgaven in geld overschreden de raming met f 1824.60, die voor brood met f 210.61s, die voor brandstoffen met f 54.50, terwijl die voor kleeding, ligging en dekking f275.355 beneden de raming bleven, een gevolg van de omstandig heid, dat in de laatste jaren een hoeveelheid werd aange schaft, grooter dan benoodigd was, om in tijden van bizondere behoeften aan buitengewone aanvragen te kunnen voldoen. De tabel aan het einde van dit verslag geeft een overzicht van de in depót zynde goederen. 4 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. 1869 214 Geld. Totaal. Brood. f 250,60 \f 19047.4? 129,50 11! 24 12.16 i 500,10 41,50 13,75 942 2512 ƒ37824,60 /2910,61s ƒ1104,50 f 59S.G45 42435,36 Totaal 176,37s8370,11 159,51 I 14-452.69 567,51 KERKGENOOT SCHAPPEN. i 420 1208 /17098,45 1/1174,62*523,75 Nederd. Herv. te i ’s-Gravenhage Idem te Scheve- uiugen Roomscb-Kath. te ’s-Gravenhage Evang. Luth. te ’s-Gravenbagc I fen in gelds-- dekking rde. 2582

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 726