I I I 26 5 II. Bestedelingenhuis. Het Bestedelingenhuis, een inrichting hoofdzakelijk bestemd ter verzorging van bejaarden, d.w.z. van hen, die den leeftijd van minstens 65 jaren hebben bereikt, benevens ter verzorging van gebrekkigen blijft aan alle eischen eener goede verzorging gesteld, in alle opzichten voldoen. De Directeur en zijne echtgenoote vervullen hunne taak met groote nauwgezetheid en toewijding, waardoor de ver pleging dezer bejaarden en gebrekkigen werkelijk voortref felijk raag worden genoemd. De bestuursleden bezochten geregeld het gesticht en van de verpleegden, kwamen geen klachten van beteekenis in. Verschillende belangstellenden bezochten de inrichting. Het sterftecijfer onder de verpleegden bedroeg in 1907 39 personen tegen 37 in 1906. De gezondheidstoestand der verpleegden, hierbij in aan merking genomon den hoogen leeftijd, geeft geene aanleiding tot opmerkingen. Zooals reeds boven gezegd, dient het Be stedelingenhuis hoofdzakelijk tot verzorging van personen, die den leeftijd van minstens 65 jaren hebben bereikt. Boven hun aantal werden nog verpleegd 36 mannen en 34 vrouwen, die den gestelden leeftijd niet hadden bereikt, doch, tot wier opneming ons Bestuur zich genoodzaakt zag ter zake van zwakheid van geestvermogens of invaliditeit. De huishouding wordt bestuurd door een Directeur, bijge staan door diens echtgenoote. Dienstpersoneel is er niet aanwezig, omdat ieder der verpleegden, de huishoudelijke diensten, hoe gering die ook mogen zijn verricht, voor zooverre zijne krachten dit toelaten. Alle ten behoeve van het gesticht benoodigde kleeding en schoeisel wordt door de verpleegden zelven vervaardigd en onderhouden, terwijl de behandeling van het waschgoed eveneens in het Gesticht plaats heeft. Een voordeel van zoodanig beheer is zeer zeker te vinden in de uitgaven ten dienste van het gesticht, doch tevens zij opgemerkt waar een zoo groot aantal menschen, den arbeid voor de huishouding verricht, het aandeel voor ieder hunner niet groot is. en de verpleegden zelven zich nog nuttig gevoelen en hun tijd niet doelloos doorbrengen. Aan iedere(n) bestedeling, die eenigen huishoudelijken dienst presteert, wordt eenewekelijksche vergoeding toegekend. Het gedrag van enkele verpleegden gaf aanleiding tot klachten; vooral dronkenschap en overmatig gebruik van sterken drank waren de aanleiding, dat aan hen straf moest worden opgelegd, bestaande in het gemis van een of meer uitgaansdagen. VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 727