I I I I 26 i I I L - 147 116 263 43 129 In het geheel verpleegd geweest 306 31 26 57 103 249 Sterkte op 31 December 1907 kinderen, wier lot het Burgerlijk Armbestuur zich Overleden Op verzoek ontslagen Willekeurig weggegaan De bevolking van het Bestedelingen- huis bestond op 1 Januari 1907 uit In den loop van het jaar door opne ming, vermeerderd met 38 8 19 3 4 III. Verzorging. Onder verzorging wordt in hoofdzaak verstaan, de verple ging van kinderen, wier lot het Burgerlijk Armbestuur zich 30 177 f 11.146,42 2.974,90 2.544,56 1.557.77 2.917,90 f 21.141,55 Werd in het jaarverslag over 1906 er op gewezen, dat ons Bestuur hoopte, dat in den loop van 1907 de uitbreiding van het Bestedelingenhuis gereed zou komen, hierin werden de verwachtingen teleurgesteldevenwel staat thans vast, dat het bijgebouwde gedeelte in den loop van 1908 in gebruik zal worden genomen. Er zal hierdoor in een groote behoefte voorzien zijn, omdat thans verschillende verpleegden op de zolders moesten ge huisvest worden. f' De uitgaven voor het gesticht bedroegen f 21.141.55 tegen f 20.368.78 in 1906; alzoo een vermeerdering van f 772.77 een gevolg van de aanschaffing van meerdere kleeding dan waarop gerekend was. Het aantal verpleegdagen bedroeg 89.446 tegen 93.657 in 1906, alzoo eene vermindering van 4211 dagen. De kosten van verzorging bedroegen per verpleegde f86 per jaar tegen f 79 in het dienstjaar 1906. De uitgaven kunnen gesplitst worden voor voeding kleeding en ligging vuur en licht allerlei behoeften, beheer Totaal 13 6 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Vrouwen.i Totaal. 146 n w Mannen. 11 19 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 728