26 7 I moest aantrekken, omdat de kinderen verlaten zijn door hunne ouders, of ook door tijdelijke afwezigheid van dezen gedurende een verpleging in het ziekenhuis of in een krank zinnigengesticht. Hieruit volgt, dat voor verscheidene kinderen de verzor ging slechts tijdelijk behoefde te zijn. De verzorging geschiedde door plaatsing in verschillende stichtingen of in de Maatschappij van Weldadigheid. Voor de tijdelijke verzorging in de gemeente wordt gebruik gemaakt van het Doorgangshuis in het Westeinde 43,45. Het echtpaar, belast met de verzorging der kinderen in die inrichting opgenomen, kwijt zich op uitstekende wijze van zijn taak. Het ruim 2 jarig gebruik van deze inrichting bewijst, dat in een zeer dringende behoefte is voorzien. De volgende tabel geeft aan de plaats gehad hebbende mutatiën in de verzorging der kinderen. VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 729