26 9 I i i In den loop van het jaar werden om verschillende redenen eenige verzorgden ontslagen; t.w. 1 vrouw overleed, 1 dito werd ontslagen, 1 man onttrok zich aan zijn verzorging, .terwijl 1 man overleed in de inrichting voor epileptici te Heemstede, 5 kinderen konden de Schietbaan Hovius-Stichting verlaten, omdat zij tot hun vaders konden terugkeeren1 jongen verpleegd te Panheel werd werkzaam gesteld en voorzag in eigen onderhoud; 1 meisje, verpleegd in het huis van Barmhartigheid, kon die inrichting verlaten, omdat zij in betrekking ging. Evenzoo 2 meisjes uit de Christina Stichting. 1 jongen, verpleegd in het Huis van Barmhartigheid, werd door de moeder tot zich genomen, evenals een meisje verpleegd in de Christina Stichting. 5 kinderen verpleegd in de Martha Stichting te Allen a/d Rijn keerden tot hun vader, die hertrouwde, terug. 1 meisje, verpleegd in de inrichting voor aan vallende ziekte lijdenden te Haarlem, was in zooverre hersteld, dat zij naar hare familie kon terugkeeren. 1 mannelijk verpleegde in de Maatschappij van Weldadig heid kon in eigen onderhoud voorzien, 1 jongen overleed, terwijl 1 jongen, die zich aan wangedrag schuldig maakte, overgeplaatst werd bij een landbouwer. 1 jongen verpleegd in het Weeshuis te Scheveningen, kon in eigen onderhoud voorzien, terwijl een vrouwelijke verpleegde die inrichting door huwelijk verliet. 2 meisjes te Zetten op Talitha Kumi konden in een dienst geplaatst worden. 1 jongen en 1 meisje keerden respectievelijk naar de moeder en den vader terug. 1 vader nam de verzorgings- kosten geheel op zich voor de verpleging van 2 zijner kin deren, opgenomen in het Doofstommen-instituut te Rotterdam. 1 meisje verliet de Maatschappij van Weldadigheid en werd in een dienst geplaatst. 1 meisje, opgenomen in het Kinderhuis van het Leger des Heils te Naarden, overleed aan tuberculose. 1 jongen kon in eigen onderhoud voorzien, terwijl de kosten van verpleging van een meisje door den vader op zich werd genomen. De uitgaven voor de verzorging bedroegen in het geheel f 24836,77® tegen f 27015,78, waardoor deze post in 1907 een vermindering onderging van f 2179.00®. De vermindel ing van uitgaven voor dit artikel is in hoofd zaak hieraan toe te schrijven, dat de verzorging van een groot aantal verpleegden, waarvoor de kosten door het Bur gerlijk Armbestuur geheel werden betaald, kon eindigen. IV. Geneeskundige Dienst. De Gemeentelijke Geneeskundige dienst is geregeld bij verordening No, 8 van 1896. VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 731