I 26 10 Aan de geneesheeren, verbonden aan bovenstaande inrich tingen, is tevens vergund voor de armlastige patiënten genees- en verbandmiddelen uit de Gemeente-Apotheek voor te schreven en te betrekken. Met den dienst in de verschillende onderstandswijken waren belast: In de eerste 9 onderstandswijken wordt die dienst uitge oefend in ieder wijk door één Gemeente arts en één Gemeente- vroedvrouw, benevens één Gemeente-verloskundige voor de 9 wijken te zamen. In de 10e onderstandswijk, waarin Scheveningen gelegen is, wordt de dienst waargenomen door twee Gemeente artsen en twee Gemeente-vroed vrouwen. Eén dezer Gemeente artsen is aangewezen voor den ver loskundigen dienst in de 10e wijk. Werd vroeger de dienst door 10 artsen en 10 vroedvrou wen uitgeoefend, het Raadsbesluit van 18 December 1906 bepaalde, dat door de uitbreiding, die de Gemeente onderging, het aantal artsen en vroedvrouwen ieder met één werd vermeerderd. Aan den Gemeente arts K. H. Moscoviter werd op diens verzoek met ingang van 1 April 1907 eervol ont slag als zoodanig verleend en werd by Raadsbesluit van 25 Februari 1907 door den Gemeenteraad te zyner vervan ging benoemd, de heer A. Carrière, arts te dezer stede. Met 1 April 1908 kon deze nieuwe regeling in werking treden en bij Raadsbesluit van 25 Maart 1907 werd tot Gemeente arts benoemd, de heer P. J. Ph. Dietz, arts te dezer stede en door Burgemeester en Wethouders bij hun besluit van 8/12 Maart 1907 tot Gemeente-vroedvrouw Mej. W. Rodenhuis geb. Haitsma. Behalve de geneeskundige hulp bij voornoemde verorde ning geregeld, wordt deze dienst nog aangevuld door ver schillende Wijk- of ziekenvereenigingen, poliklinieken enz., die hun hulp aan de by het Burgerlijk Armbestuur in geneeskundigen onderstand opgenomenen verleenen. Deze vereenigingen worden door de Gemeente gesubsidieerd. De namen dier vereenigingen zijn: Diaconessenarbeid Wijk III en VIII, Zieken vereeniging „Pniël”, De ’s-Gravenhaagsche Wijkverpleging, De ’s-Graven- haagsche Afdeeling „het Roode Kruis”, Vereeniging voor koepokinenting, Inrichting voor Ooglijders, Inrichting voor Neus-, Keel en Oorziekten van Dr. Sikkel, de Ziekenvereeni ging „Twentstraat”, de Ziekenvereeniging „Scheveningen”, de Vereeniging Algemeene Haagsche Polikliniek, het Kinder ziekenhuis. VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 732