26 11 verslag burgerlijk armbestuur. De s jl Treedt men. in vergelijking met het dienstjaar 1906, dan volgt hieruit, dat in 1907 in het Gemeente-Ziekenhuis 46 patiënten minder en in het R.-K. Ziekenhuis 5 patiënten meer verpleegd zyn. K- hiervolgende tabel geeft een overzicht van het aantal afgegeven bewyzen voor doorloopenden en tydelijken genees kundigen onderstand, van het aantal afgegeven verklaringen tot kostelooze verpleging in het Gemeente-Ziekenhuis en in het Roomsch-Kath. Ziekenhuis van den Heiligen Joannes de Deo en van het aantal afgegeven breukbanden en andere orthopaedische instrumenten. - Onderstandswtfken. als Gemeentearts. i als Gemeen tevroed vrouw. voor kostel. verpleging. ONDERSTA NDSW IJ K. 24 26 24 26 132 258 2769 Totaal 798 11332 1751 1341 549 3092 813 1 1 1 3 1087 113 376 204 344 556 127 462 307 261 9 5 26 21 8 3 11 23 11 17 7 348 184 224 172 165 147 132 193 53 98 35 69 27 30 14 17 21 23 35 3 J. T. Bikkers. F. Faber. A. T. v. d. Meer—Bertram. H. C. de Steur—Blok. H. J. C. Lingeler. J. M. Bosveld—Deligne. J. A. L. Krüss. i J. W. Suur—Olthoff. W. Rodenhuis—Haitsma. I G. Y. B. C. v.d. Toorn-Troost. E. M. v. d. Burg-Bronkhorst. 2138' 12131 983: 1063 1008! 1105 I 1626 939 328 929 le Onderstandsw pk 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e Aantal afgegeven i bewezen voor door loopenden geneeskun digen onderstand. in het R.-K. ziekenhuis volgens artikel I K. H. Moscoviter en A. Carrière. A. G. H. Muller. Dr. 8. Brandes. H. A. Hoeffelman. A. A. Piepers. K. van der Slooten. i Dr. A. Tückermann. i Dr. K. Polano. P. J. Ph. Dietz. I Dr. G. de Niet. 1 S. A. W. Vrijland. 1 Verklaringen afgegeven S®-~T <£>5 j in het Gem. c g I ziekenhuis •ga i volgens artikel 99 47 40 j 48 51 86 49 94 8 18 9 117 59 i 72 137 49 119 108 58 I Gez. I Pers. 264 246 I II III IV V VI VII VIII IX X 'r- C. E. Heijnsuis, gem. verloskundige w den geneesheer-directeur van het Gem. 'Menhuis in spoedeischende gevallen en tevens op aanbeveling van niet gem.artsen w tusschenkomst der Politie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 733