I 26 12 3 Totaal De verpleging van patiënten in het Roomsch-Kath. Zieken- 62 2310 305 439 124 voor de Algemeene Haagsche Polikliniek n 1377 kaarten. p Aan 246 personen werd op voorschrift van den Gemeente arts een breukband of ander instrument verschaft. De uitgaven hiervoor beliepen f 839.85, terwijl voor ortho- paedische instrumenten werd uitgegeven f 249 05. Voor verstrekking van brillen in hoofdzaak aan school gaande kinderen werd uitgegeven f 517.95. In geneeskundigen onderstand waren bovendiende ver pleegden in de Diaconiegestichten der Nederd. Herv. Gemeente, de Gestichten der Ned. Israel. Gemeente, idem van het Roomsch-Kath. Parochiaal Armbestuur, het Weeshuis der Evang. Luth. Gemeente en het Bestedelingenhuis. Voor de onvermogenden, die gebruik wenschen te maken van specialistische hulp werden uitgereikt 2310 ziekenkaarten te verdeelen als volgt Inrichting voor Ooglijders het Roomsch-Kath. Ziekenhuis Kinder ziekenhuis de Inrichting voor neuskeel- en oorziekte van Dr. Sikkel lupus behandeling in het Gemeente ziekenhuis huis vorderde eene uitgave van f 15.183, tegen f 14.900 in ]906 en f 10.907 in 1905. De verpleging in de Sophiastichting kostte f 3865, tegen f 4005 in 1906 en f 2441 in 1905. Het aantal verpleegdagen in het Gemeente-Ziekenhuis beliep 101.180 voor 3092 patiënten of ongeveer 32 'l2 dag per patiënt. In het Roomsch-Kath. Ziekenhuis 15.183 voor 813 patiënten of gemiddeld 18'/2 dag per patiënt. In de Sophiastichting 3865 dagen voor 27 patiënten of 143 dagen per patiënt. De aard der ziekte, waarvoor deze patiënten worden opge nomen vordert een langdurige verpleging. Een splitsing naar den leeftijd der patiënten volgt hieronder: VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. w y> n n V n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 734