26 Totaal Onbekend 308 2512 In het R.-K. Ziekenhuis. en 115 604 134 316 282 392 661 382 300 241 201 126 52 3 2 19 98 83 117 132 89 63 65 60 54 28 5 Totaal Zoodat op 1 Jan. 1908 nog in verpleging bleven. In den loop van het jaai over leden Werden hersteld ontslagen 10 jaar 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Beneden het jaar. Tot 5 jaar oud. Tusschen 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Voor de levering van geneesmiddelen voor de armlastigen in de Xe Onderstands wijk (Scheveningen), waartoe een over eenkomst met een aldaar gevestigd apotheker werd aange gaan, werd betaald f 2050.02. De bezittingen van het Burgerlijk Armbestuur ondergingen geene wijzigingen. Te zijnen name stond op 31 December 1907 in de Groot boeken een kapitaal ingeschreven van f 82.300, 2'/z wer' kelijke schuld-en ten name van ’s-Gravenhage (het gewezen Valentijnsgilde) een kapitaal van f 700, waarvan het beheer is opgedragen aan het Burgerlijk Armbestuur. Bij de Spaarbank der Maatschappij tot Nut van ’t Alge- 18 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. L e e f t ij d. n 813 3092 719 2820 272 94 n n n n n T) n n n n r> r> n i In het Gem.- Ziekenhuis. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 735