Bijlage 28 A Mijne Heeren VERSLAG van hel Bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te ’s-Gravenhage, over 1907. Het verslag van het Bestuur over het afgeloopen jaar kan kort zijn, daar, behalve het gewone, jaarlijksche onderhoud der woningen en het aanbrengen van eenige verbeteringen daaraan, de aandacht van het Bestuur slechts voor één enkel gewichtig onderwerp werd gevraagd. Reeds in het jaar 1906 werd door de Maatschappij „Hout- rust” te ’s-Gravenhage aan de Vereeniging te koop aange boden een terrein, groot 17650 M2., gelegen aan het Valken- bosch, in de onmiddellijke nabijheid der remise van de Haagsche Tramweg-Maatschappij voor den prijs van f 7. per M2. Onze Vereeniging zou alsdan op zich nemen den bouw van een zeker aantal woningen ten behoeve van het personeel der Haagsche Tramweg-Maatschappij. terwijl deze laatste bereid werd gevonden o. m. de huur van 50 conduc- teurswoningen, tegen eene nader te bepalen huurprijs over een tijdvak van 5 jaren te garandeeren. De Haagsche Tramweg- Maatschappij behield zich de goedkeuring der plannen voor. ïn beginsel werd door de Buitengewone Algemeene Ver gadering van 9 Februari 1907 tot den aankoop van boven bedoeld terrein besloten, doch, met het oog op den finantiëelen toestand der Vereeniging, welke, al was die bevredigend, niet toeliet de kosten te dragen, terwijl het sluiten eener geldleening in de naaste toekomst niet dan onder zeer be zwarende voorwaarden mogelijk werd geacht, gaf men er de voorkeur aan eene nieuwe, zelfstandige zuster-vereeniging Volkshuisvesting” genaamd, op te richten, ten einde op die wijze, overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen der Woningwet, eene subsidie of de benoodigde gelden van Ge meentewege te kunnen verkrijgen. Mede werd in beginsel aangenomen, dat de bestaande Vereeniging bij die zuster- vereeniging het terrein bij de remise der Haagsche Tramweg- Maatschappij zoude inbrengen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 740