I 2 i F Hoewel niet bepaaldelijk in dit verslag thuis behoorende, inag hier toch wel de mededeeling volgen, dat de Statuten dier Vereeniging bij besluit van den 25sten November 1907, N°. 88, de Koninklijke goedkeuring verwierven en daarna de toelating dier Vereeniging, ingevolge de Woningwet, als „Vereeniging, uitsluitend in het belang der Volkshuisvesting werkzaam” werd aangevraagd en verkregen bij Koninklijk Besluit van 8 Februari 1908. N°. 45. De finantieele toestand der Vereeniging bleef bevredigend. Men verlieze echter niet uit het oog, (reeds in het vorig jaarverslag werd hierop terecht gewezen), dat gaandeweg door de hoogere eischen, welke aan arbeiderswoningen gesteld worden en door ouderdom der huizen de kosten van jaar- lijksch onderhoud en verbeteringen voortdurend zullen stijgen. In het afgeloopen jaar werd een bedrag van f 28.170,32 uit gegeven voor het onderhoud der woningen en voor verbete ringen. In 1907 werd voortgegaan met het aanbrengen van betonvloeren in de woningen aan de Hoefkade, waarmede reeds in het jaar 1906 een aanvang werd gemaakt. In het geheel zijn nu 70 woningen van dergelijke vloeren voorzien en deze verbetering wordt bij voortduring door de bewoners zeer gewaardeerd. Van de rioleering der 40 woningen aan de Gedempte Sloot is de helft in dit jaar schoongemaakt, gerepareerd en ver beterd de beerputten werden onbruikbaar gemaaktalle gootafvoeren op de rioleering aangesloten. Van de 20 overige w’oningen aldaar bleek geheele vernieuwing der rioleering noodzakelijk. Het straatwerk werd geheel verlegd en gedeel telijk vernieuwd. ïn 72 woningen aan de Fahrenheitstraat werden schoor steenmantels aangebracht en de afvoer der balkons aange sloten op kolken, welke tevens als schrobkolken dienst doen en de bestaande kolken in verbinding gebracht met de rioleering. Oök werden daar de voor- en achtergevels en 64 woningen van binnen geverfd. Aan de van der Duijnstraat werden de buitengevels der 112 woningen geverfd. Wat de personalia betreft, ging het jaar 1907 niet voorbij zonder verandering te brengen. Jhr. Mr. Smissaert, die ge durende 6 jaren de functie van Secretaris van het Bestuur vervulde, zag zich door tijdgebrek genoodzaakt, nu hij aan de beurt van aftreding was, zich niet meer herkiesbaar te stellen. Met een enkel woord zij hier herdacht de ijver en de toewijding, waarmede hij de werkzaamheden, aan het secretariaat verbonden, behartigde, getuige o.a. het belangrijk jaarverslag over het jaar 1904, door hem samengesteld, bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Vereeniging. VERSL. V. H. BEST. D. VER. T. V. D. WONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 741