28a 3 i De Voorzitter, O. J. A. REPELAER VAN DRIEL. De Secretaris, J. W. SCHORER. Ook Jhr. A. R. Schuurbeque Boeye verzocht in den loop van het jaar niet meer als lid van het Bestuur herkozen te worden, daar ook hij door drukke bezigheden verhinderd werd zijne werkzaamheden als huurcommissaris, naar zijn oordeel, behoorlijk te behartigen. Beide leden zag het Bestuur met leedwezen uit zijn midden heengaan. In de Algemeene Vergadering werden tot lid der Vereeniging benoemd de heeren: E. 0. baron Sweerts de Landas Wyborgh, Burgemeester der Gemeente ’s-Gravenhage en Jhr. J. A. de Jonge, terwijl Mr. J. C. graaf van Randwijck, W. A. R. C. graaf van Rechteren Limpurg en Jhr. Mr. J. W. Schorer tevens benoemd werden tot leden van het Bestuur. Graaf van Rechteren Limpurg werd bereid gevonden als huurcom missaris op te treden, terwijl Jhr. Mr. Schorer het secretariaat van het Bestuur op zich nam. Het Bestuur der Vereeniging tot verbetering van de woningen der arbeidende klasse te ’s-Gravenhage, VERSL. V. H. BEST. D. VER. T. V. D. WONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 742