Bfllage 28B VERSLAG der Vereeniging Volkswoningen” te ’s-Gravenhage, over het jaar 1907. In het vorig jaarverslag werd mededeeling gedaan, dat op het kantoor van het Bouw- en Woningtoezicht met den Directeur, den heer A. J. M. Stoffels, eene bespreking plaats had betreffende eenige aan te brengen wijzigingen in het bouwplan, wegens het in werking treden der nieuwe bouw verordening. Doch korten tijd daarna werd door den Directeur een nieuw plan aangeboden, dat niet alleen de Gedempte Gracht, maar de Bezem- en St. Jacobstraat bevatte. Het zou bevatten de bouw van 180 woningen (tegen 96 volgens het plan der Vereeniging), terwijl het tevens zou dienstbaar zijn aan eene verbetering van het verkeer. Op de Algemeene Vergadering van den 26en April 1907 werd dit plan aan een ernstige critiek onderworpen. Vooreerst wees men op het groot risico verbonden aan de uitvoering van het plan, waaraan de voornaamste geld schieters van de Vereeniging niet mochten worden bloot gesteld; wijders achtte men het plan niet goed overeen te brengen met de Statuten der Vereeniging, waar het tal van woningen doet onteigenen, niet omdat het voor de bewoning bezwaren oplevert, maar ter wille van een schooner straten aanleg. Ook werd het minder wenschelijk geacht, dat een 100-tal arbeidersgezinnen of daarmede gelijkstaan den (zooals venters) naar dat gedeelte van de stad werd overgebracht. Met algemeene stemmen werd daarop besloten Burgemeester en Wethouders met de geopperde bezwaren in kennis te stellen, met de mededeeling, dat de Vereeniging geen termen vond haar ingezonden plan op te geven. Een voorstel tot aankoop van een achttal woningen op de Gedempte Gracht, allen opgenomen in het plan der Ver eeniging, werd in de Algemeene Vergadering van 18 September goedgekeurd. In verband met dit besluit werd tot goedmaking van de kosten van aankoop, hetwelk een som van f 13.302,72 bedroeg, eene storting van 10 op de aandeelen verzocht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 743