Byiage 29 VERSLAG der Vereeniging „Kindervoeding” te ’s-Gravenhage, over 1906/1907. Wij komen weder even als vorige jaren uwen geldelijken steun vragen voor het werk der kindervoeding. Wij vragen dien steun met nog meer' aandrang dan voorheen, nu het gebrek aan werk in de bouwvakken zich thans reeds doet gevoelen. Om in den nood, die dientengevolge reeds nu in de woningen der werklieden heerscht, te voorzien, gevoelen wij ons verplicht vroeger dan vorige jaren, en wel op den 18den November e.k. met de voeding der arme schoolkinderen een begin te maken. Hierdoor zullen vele nijvere werklieden ten minste deze verlichting van zorgen genieten, dat zij de zekerheid zullen hebben, dat hunne kinderen niet met honge rige magen de lessen zullen moeten volgen. Door uwe milde offervaardigheid kunt u, weldadige stadgenooten, de vol doening smaken, dat de kosten aan de lagere scholen goed besteed zullen zijn. Immers, het onderwijs kan alleen dan vruchtdragend zijn, wanneer de leerling niet door honger wordt gekweld. Door de tegenwoordige wijze van voeding in de gymnastieklokalen wordt het eergevoel van den werk man gespaard, en valt het hem minder pijnlijk, niet zelf in de behoeften van zijne schoolgaande kinderen te kunnen voorzien. Wij brengen gaarne hulde aan de dames onderwijzeressen en aan de heeren onderwijzers, die ons hunne onmisbare hulp zoo bereidwillig verleenden, maar niet minder dank baar zijn wij aan de dames, die buiten het onderwijs staande, ons hare trouwe hulp schonken. Wij stellen de opofferingen en moeiten, die zij voor het welslagen der voeding ten beste gaven op hoogen prijs Allen mogen de voldoening smaken, dat zij op de meest liefderijke wijze het treurig lot der be- hoeftigen hebben helpen verzachten. Wij hopen ook thans weder op die hulp te mogen rekenen. Hoe wij in den vorigen winter gewerkt hebben, vindt u in onderstaande cijfers uitgedrukt. De voeding nam een aan vang den 26sten November en werd tot den 27sten Maart 1.1. voortgezet. In dien tijd werden verstrekt 79378 liters warm voedsel. In elf gymnastieklokalen werden gemiddeld dage lijks elf honderd kinderen gevoed het eten werd weder geleverd door de Haagsche Maatschappij voor kosthuizen bovendien werden in het lokaal van de Israëlietische Soep- inrichting dagelijks zestig Israëlietische kinderen van een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 747