I 29 I 2 warm maal voorzien. Te Scheveningen werden eveneens met hulp van dames aldaar, die wij daarvoor zeer dankbaar zijn, voor rekening van onze vereeniging van af 1 Januari tot 27 Maart 1.1. dagelijks honderd negentig kinderen gevoed. De rekening en verantwoording, die gedurende veertien dagen ten huize van den penningmeester, den heer C. Gebel, ter inzage heeft gelegen, toont aan, dat de voeding met de daarbij komende onkosten in den winter 1906/07 eene uit gaaf van f 11329.23 heeft geëischt, terwijl de inkomsten slechts f 7386,81 bedroegen, zoodat het tekort bedraagt f 3942.42. Dit tekort zou nog grooter zijn geweest, indien het bestuur zich niet had mogen verblijden in de belang rijke giften van den heer H. E. Boekholt, directeur van het Théater-Variété „Scala”, van de coöperatieve vereeniging „De Volharding”, enz. Een bedrag van f 3942.42 moest dus van ons kapitaal worden afgeschreven, en ter verduidelijking verwijzen wij naar de achterstaande Exploitatie-rekening. De firma Gebr. Heijnen heeft ons weder geheel kosteloos met het wasschen en ophalen en terug bezorgen van onze tafellakens, droogdoeken, enz. geholpen. Wij zijn die firma daarvoor bijzonder dankbaar. In het bestuur der vereeniging heeft eenige verandering plaats gehad. Onze voorzitter, de heer W. A. Hattinga Raven heeft gemeend, met het oog op zijn hoogen leeftijd, ons te moeten verlaten. Hij heeft van af het jaar 1887 toen hij bestuurslid werd en van 1889 tot 1907 als voorzitter aan onze vereeniging zeer groote diensten bewezen; steeds was hij op zijn post; hij werkte met een ijver en nauwgezetheid, die boven onzen lof verheven is. Ijverig werkte hij nog mede aan de reorganisatie onzer vereeniging. Met algemeene stemmen werd hem het Eere-Lidmaatschap als bewys van hoogachting en waardeering aangeboden. Ook de heeren T. M. Wentholt en mr. N. A. M. van Aken gingen ons verlaten. Wij zagen hen ongaarne vertrekken, en brengen hun nogmaals dank voor de belangrijke hulp die zij ons verleenden. Inmiddels doen wij een beroep op de dames en heeren, die zich willen bereid verklaren ons bij te staan. Zij zullen bij ons voldoeninggevend werk vinden. Weldadige stadgenooten, wij zyn bereid wederom onze beste krachten aan de zaak der Kindervoeding te geven, helpt gij ons nu aan geldelijke bijdragen. Wanneer gij u de moeite wilt geven na 18 November een van de gymnastiek lokalen gedurende de voeding te bezoeken, dan zult u ont waren, dat uwe gaven goed worden besteed. VERSLAG DER VEREENIGING KINDERVOEDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 748