By lage 30 VERSLAG van de ’s-Gravenhaagsche Volksgaarkeukens over het jaar 1907. Reeds in het Verslag over de exploitatie der Volksgaar keukens in het jaar 1906, moest het Bestuur er op wijzen dat, in de laatste drie maanden van dat jaar, de omzet belangrijk was verminderd en deze vermindering in hoofd zaak werd toegeschreven aan de reeds toen bestaande malaise in de verschillende bouwvakken en de daaruit ontstane werkloosheid. Waar het u allen bekend is dat deze toestand in het afgeloopen jaar er niet op is verbeterd, dat de werkeloos heid voortduurt, en dat dien ten gevolge meer dan anders armoede wordt geleden, zal het u niet verwonderen dat het Bestuur, tot zijn leedwezen, van een zeer slecht exploitatie jaar moet melding maken, terwijl het u 'hierna blijken zal dat het debiet, in beide keukens, belangrijk minder was dan in het voorafgaande jaar. Onder de verschillende vormen, waaronder de liefdadigheid aan den ongunstigen toestand tegemoet komt, behoort ook het verstrekken van bons voor gratis voedsel en waar het niet op den weg ligt van onze keukens om voor dergelijke bons die ook bij haar kunnen gekocht worden reclame te maken, verklaart zich het feit dat zelfs deze verkoop niet noemens- waardig vermeerderde. Het Bestuur heeft met zorg nagegaan of er wellicht andere redenen dan de bovenstaande konden zijn waaraan dat verminderde debiet is toe te schrijven, doch, waar levens middelen van de beste qualiteit geleverd worden en aan de bereiding van het eten de noodige zorg wordt besteed, is het alleen te verklaren uit gebrek aan bezoek der keukens door den eenvoudigen (thans gebrek lijdenden) werkman, terwijl de .meerbedeelden hoogere eischen stellen, dan onze eenvoudige eetzalen verschaffen, waaraan dan ook elders, bij de groote concurrentie in onze stad, ruimschoots wordt voldaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 750