30 3 in N°. 2. dus vermindering van 20873'/, portiën. is er eene vermindering van Aldus eene vermeerdering met 383 bons. f Te zamen f 1478.14'/, in 1906 in 1907 in 1906 in 1907 1285 1550 15 17 124389'/, 103516 1670 263 1933 18.75'/, 226.79'/, 62.05 11.29 909.25'/, in 1907 in keuken n°. 1 Te zamen In de algemeene vergadering van aandeelhouders, op den 14den Mei gehouden, werden de drie aftredende bestuurs leden, die zich herkiesbaar stelden, herkozen; de vacature, ontstaan door het aftreden van den Heer Mr. G. A. van Haeften, werd niet vervuld daar het aan het Bestuur niet gelukte een candidaat te vinden. Terwijl aldus voor de beide Gaarkeukens te zamen het debiet bedroeg: Het aantal der verkochte bons bedroeg: in 1906 in keuken n°. 1 2 Te zamen De winst in het jaar 1907 bedroeg, blijkens de hierna volgende balans, f 1478.14'/,, die het Bestuur voorstelt als volgt te verdeelenAfschrijving op de gebouwen-rekeningen de onderhoudskosten over het afgeloopen jaar; uitkeering van 1 pCt. dividend, vermindering van de materiaal-rekening met het o verblijvende saldo. In cijfers gebracht aldus: Afschrijving op het gebouw Gaarkeuken n°. 1 62058'/, 47721'/, 14337 portiën. VERSLAG VOLKSGAARKEUKENS. n r> 250.— T> n T) n 265 2 T Torenstraat n n 2 n n T) n n t n r> n T) materiaal Uit te keeren aan dividend 1 pCt. van het kapitaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 752