By lage 31 VERSLAG omtrent den toestand der Haagsche Maat schappij voor Kosthuizen over het jaar 1907. Het Bestuur der Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen heeft de eer het navolgende verslag aan te bieden, om trent den toestand der Vennootschap over het jaar 1907. In 1907 werd door 5981 mannelijke personen gebruik ge maakt van ’t logies, waardoor een opbrengst werd verkregen van ruim 5231.60 tegen f 5858.40 van 6045 personen in 1906. De voortdurende slapte in het bouwvak en veel voor komende werkloosheid, waren de aanleiding voor het minder gebruik, dat van ’t logies gemaakt werd. Voor de kindervoeding werden in 1907 geleverd 93838 liters voedsel, tegen 65285 liters in het jaar 1906. In Mei van het verslagjaar werd op publieke veiling aangekocht, het nevens het kosthuis gelegen perceel Assen- delftstraat 14, tot welken koop door het Bestuur werd besloten, omdat de toegang van den kelder onder het kosthuis gelegen, zich bevond in het perceel Assendelftstraat 14, en alzoo de Vennootschap geen eigendomsrechten kon doen gelden op den ondergrond van het kosthuis. Teneinde de afbetaling der koopsom op den bepaalden tijd mogelijk te maken, bood onze Penningmeester bereidwillig en belangeloos zijn finan- cieele hulp aan, welke hulp met dankbaarheid door het Bestuur werd aanvaard. Op die wyze was het Bestuur in de mogelijkheid gesteld op de geleende effecten eene prolongatie te sluiten, die sedert, door inmiddels afgeloste hypotheken in het bezit der Ven nootschap. kon vereffend worden. Het bedrag aan renten, voorkomende op de Winst- en Verliesrekening, is het gevolg van het sluiten dier prolongatie. Voor onderhoud van het gebouw werd behoorlijk zorg gedragen. In het Bestuur kwamen geen mutatiën voor. De_ exploitatie rekening sluit met een winstcijfer van f 4559.37'/2, waarbij gevoegd het op 1 Mei 1907 vervallen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 754