31 2 HET BESTUUR. dividend N°. 21, groot f 30.de interest van het belegd Reservefonds ad f 1003.60 en ontvangen huishuur van per ceel Assendelftstraat N°. 14, ten bedrage van f 396.een totaal bruto winst aanwijst van f 5988.97’/2. Daarvan moet echter worden afgetrokken f 1466.89 voor betaalde interest, en f 526.77 voor tantième en gratificatie, uit te keeren aan den directeur en zijne vrouw’, zoodat een netto winst verkregen is van f 3995.31 */2. Het Bestuur stelt U voor, evenals de vorige jaren, wederom 4 a*s dividend op de aandeelen uit te keeren en het restant van de verkregen netto-winst te bezigen voor af schrijving van f 2002.op het gebouw Assendelftstraat N°. 16 en f 413.31'/2 op den inventaris. VERSLAG HAAGSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR KOSTH.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 755