Bjjlage 32 BELEENINGEN 53440 VERSLAG van den staat der Gemeentebank van Leening te 's-Gravenhage over 1907. Ter voldoening aan art. 9 al. 3 sub a der Verordening (N°. 20 van 1907) voor de Gemeentebank van Leening hebik de eer U, bij de rekening over 1907, het verslag aan te bieden van den staat der instelling. Evenals het vorige jaar had ook dit jaar eene kleine ver mindering plaats van het aantal 85589 ad f 486.306,75 56595 131.063,05 142184 ad f 617.369,80 in 1905 Gouden en zilveren panden Linnen-, wollen- en diverse panden Totaal in 1907 Gouden en zilveren panden Linnen-, wollen- en diverse panden Totaal 139035 ad f 678.412,25 en wel met 1573 panden, terwijl daarentegen het voorge schoten kapitaal f 40.312,75 meer bedroeg. Het aantal der gouden en zilveren panden verminderde met 1157 stuks; dat van de linnen-, wollen-en diverse panden met 416. terwijl het voorgeschoten kapitaal van de eerst - genoemden steeg met f 35.161,20 en dat van de laatstge noemden met f 5151,55. Er werden beleend: 87168 ad f 499.804,65 138.294,85 in 1906 Gouden en zilveren panden Linnen-, wollen- en diverse panden Totaal 140608 ad f 638.099,50 86011 ad f 534.965,85 53024 143.446,40

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 759