I 75 Het in deze hulpschool gevestigde bijkantoor van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs werd opgeheven. Observatiepost der Schutterij. Eenige gronddelen, sloven en schijven en een gedeelte der houten afdekking werden vernieuwd. Openbare speelterreinen met loods en portiershuis. Met de inrichting van een openbaar speelterrein met loods en portiershuis op een Gemeen te terrein tusschen Gaslaan en Hondiusstraat werd een aanvang gemaakt. (Zie ook sub j. 3°.) Raadhuis. De kamer van den Burgemeester werd behangen, en het plafond aldaar geschilderd. In de Raadzaal werden de electrische verlichting en de ventilator gewijzigd in verband met de aansluiting aan het Gemeentelijk electrisch kabelnet. Eenige bureelen nabij de Groenmarkt, te voren in gebruik bij de Afdeeling Verificatie en Financiën, werden door den vijfden Wethouder in gebruik genomen. Perceel Groenmarkt 5. Een gedeelte der 1ste verdieping werd ingericht tot bureelen voor het pensioenfonds en voor de Afdeeling Financiën. De vroegere winkel werd gedeeltelijk als bureel in gericht en in gebruik genomen door de Afd. Burger lijke Stand en in verband hiermede werd een verbinding I gemaakt tusschen dit perceel en het Raadhuis. Een gedeelte van de 2de verdieping werd door de Afd. Verificatie als bureelen in gebruik genomen. Huis Korte Voorhout 1. Op eene der kamers der Afd. Onderwijs is voor het verkrijgen van meer licht en lucht eene lantaarn in het plafond aangebracht. Door bijtrekking Door bijtrekking van een gedeelte gang werd een der kamers, in gebruik bij den conciërge vergroot, Perceel Keizerstraat 294.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 75