32 Bijlage III Neen. f 65.000, 4 pCt. en van welk lichaam? van de Gemeente. Tegen welke rente heeft de Bank beleend? NB. Indien de rente verschilt naarmate het bedrag der beleening hooger of lager is, de rente voor iedere categorie afzonderlijk op te geven. OPGAVEN betreffende de Gemeentebank van Leening te ’s-Gravenhage, over het boekjaar 1907. Is in het afgeloopen boek jaar verandering gebracht in de voorwaarden, waaronder en de wijze, waarop voor schotten worden verstrekt? Zoo ja, waarin bestond de verandering? Wat is het totaal der kapi talen, die de Bank aan het einde des boekjaars verschul digd was? NB. Indien de Bank by meer dan één lichaam kapitalen heeft opgenomen, ieder lichaam afzonderlijk te vermelden/ met opgave van het aan het einde des boekjaars verschuldigd be drag en van den rentetax. Tegen welke renten zijn kapitalen opgenomen? Van f0,50 tot beneden f100, 9pCt. 100 200, 8 200 en daarboven 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 771