i Bijlage 32 IL 1°. f f afschrijving wegens oninbaarheid BATEN. f - 307,65 Andere baten f 307,65 Totaal der baten Plaatsing en aflossing van aandeelen Opneming van gelden, aankoop, aflos sing van schuld 25 100 200 300 500 1000 van Ontvangen. f Betaald. f 3 35 OPGAVEN omtrent de Hulpbank Leenfonds „Weldadig en Zorgvuldig’’ te's-Graven- huge, over het boekjaar 1907. Rente van voorschotten Boeten Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Giften en bijdragen, contributiën Aantal verleende voorschotten beneden Idem Idem Idem Idem Totaal van het aantal verleende voorschotten Bedrag der verleende voorschotten aflossing door de borgen betaald Rentetax der voorschotten: (renteloos). Maximum van het bedrag dat aan denzelfden persoon wordt voorgeschoten: f200. Maximum van den tijd, waarover een voorschot wordt ver leend: twee jaar. Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genotenNihil. 25 tot 100 200 300 500 - 1000 of hooger Overzicht over het boekjaar n T> n Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het boekjaar. 38 f 6140.-- n n n r> Idem Idem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 775