Byiage 32 II. 2°. 3 pCt. 400— f 52 weken. 4 pCt. 160,50 f 2911,94 f f 2542,31 209,13 47 150 71 73 72_ __463_ f89850, - - 1125,10 - 369,68 Betaaid. Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het Boekjaar. BATEN Rente van voorschotten Boeten Inkomsten van bezittingen, renten van kapi talen, huur Giften en baten Andere baten (onverdeelde winst vorig jaar, enz) Totaal der baten. afschrijving wegens oninbaarheid Ontvangen Plaatsing en aflossing van aandeelen Opneming van gelden, aankoop, aflos- sing van schuld Boekjaar 1907. Rentetax der voorschotten Maximum van het bedrag, dat aan denzelfden persoon wordt verleend Maximum van tijd waarvoor het voorschot wordt verleend Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genoten OPGAVEN omtrent de .Hulpbank’' te 's-Graven- hage, over het Overzicht van het Boekjaar. Aantal voorschotten beneden f 25 van f 25 tot beneden f 100 - 100 -200 - 200 - 300 - 300 -400 - 400 Totaal der verleende voorschotten Bedrag der verleende voorschotten aflossing door borgen betaald n n r> n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 777