I I 24 Neen. Neen. Neen. a. f 156.344.89* f 19329 4945 4056 1665 2730 4925 1008 19329 i® K1 1.058 66 f 248.844.85* Bedrag van het Verlies over het boekjaar f 92.499.96 Verlies afgeschreven op: Reservefonds. Bedrag der administratiekosten - Waardevermindering van effecten Andere lasten: Afgeschreven op Gebouw en Meubilair Totaal der lasten 1 tot beneden f 10 25 100 f 152.095.89* 4249 Is in het afgeloopen jaar ook verandering gebracht in den rentetax? Zoo ja, wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax, waarnaar aan de inleggers rente wordt toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in een andere spaarbank Zoo ja, tot w’elk bedrag aan het einde des bookjaars? en in welke spaarbank? Worden door de spaarbank voorschotten verleend 1 Zoo ja, wat was aan het einde van het boekjaar het bedrag der voorschotten onder borgtocht (niet die onder hypothecair verband verleend), het bedrag der voorschotten op pensioenen. Aantal der in omloop zijnde spaarbankboekjes aan het einde van het boekjaar met een bedrag beneden één gulden van f 10 25 100 - 1000 - 1000 en hooger Totaal der in omloop zijnde spaarbankboekjes Aantal hieronder begrepen schoolspaarboekjes. Aantal scholen waar gelegenheid tot sparen bestaat Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het Boekjaar. BATEN. Inkomsten van bezittingen, renten van belegde gelden Waardevermeerdering van effecten enz. Andere baten Totaal der baten LASTEN. Rente aan de inleggers toegekend f 104.183.01 "J~- x... K5.7O6.25* - 126.896.93 ,TOT NUT VAN *T ALGEMEEN”. b. n n n it H n I 1 32 OPGAVEN SPAARBANK

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 780