I t f 6,315,30s met een Geen 18,804,85 f Totaal der baten 863,965 f 5,28 18,810,13 Het saldo winst is Bij de reserve gevoegd. 2407 1018 303 462 549 75 “2407 i f 17.055,075 f 1,755,05 s 219,54 111,74 f 831,28 1,755.055 1,423,775 Totaal der in Winst over het boekjaar Afschrgving en reserve. De afschrijving huizen bedraagt meubelen n - 4,218,20 - 478,70 Totaal der lasten Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het boekjaar. BATEN Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Waardevermeerdering van effecten Andere batenwinst bij verkoop van spaar bankboekjes 10 - 1000 LASTEN. Rente aan de inleggers toegekend f 11,494,21 Bedrag der administratiekosten 8°°,no Waardevermindering van effecten enz. Andere lasten Departement Scheveningen, -welke de benoo- digde gelden tot een maximum van f 10,000 van de spaarbank betrekt. Zoo ja, wat was aan het einde van het boekjaar: a. het bedrag der voorschotten onder borg tocht (niet die onder hypothecair verband) verleend b. het bedrag der voorschotten op pensioenen Aantal der in omloop zijnde spaarbankboekjes aan het einde van het boekjaar bedrag beneden één gulden. van f 1 tot beneden f 10 100 - 1000 en hooger. omloop zijnde spaarbankboekjes Aantal hieronder begrepen schoolspaarboekjes Geen Aantal scholen waar gelegenheid tot sparen bestaat 26 n n n n t t n 100 32 OPGAVEN SPAARBANK „TOT NUT VAN *T ALGEMEEN/’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 782