BQ lage 32 III. 3°. Boekjaar 1907. f 14.605.22 28493.15 429.28 f 28.922.43 Neen. Neen. 837.59 43.098737 i 30.007.50 12.253.28 OPGAVEN omtrent de Spaarkas der Afdeeling Den Haag van den Nederlandsch Roomsch Katholieken Volksbond. 22 304 154 34 514 170 Aantal inlagen in ’t boekjaar gedaan beneden één gulden van f 1 tot beneden f 10 - 10 - 100 - 100 - 1000 1 tot beneden f 10 - .100 - - 1000 en hooger Totaal van het aantal inlagen in het boekjaar gedaan Aantal uitbetalingen aan inleggers in ’t boekjaar gedaan Tegoed der inleggers aan het begin van het boekjaar Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar (Hieronder niet op te nemen de rente, die bij het te goed is gevoegd.) Rente aan de inleggers toegekend a 3 pCt., (onverschillig of die rente is uitbetaald, dan wel bij het te goed is gevoegd) f Bedrag der uitbetalingen in het boekjaar (hier onder ook op te nemen de aan inleggers uitbetaalde rente) Tegoed der inleggers aan het einde van het boekjaar Bedrag van het reservefonds aan het einde van het boekjaar Geheel bedrag der waarde van de bank aan het einde van het boekjaar Is in het afgeloopen jaar ook verandering ge bracht in den rentetax Zoo ja, wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax, waarnaar aan de inleggers rente werd toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in een andere spaarbank? Zoo ja, tot welk bedrag aan het einde des boekjaars en welke spaarbank?Eigen beheer. Worden door de spaarbank voorschotten verleend? n J,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 783