Byiage 33 werden steeds trouw bezocht. Ook de uitvoeringen met publiek-karakter vielen in den NOTA omtrent de Vereeniging Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap. regel druk bezoek ten deel. Op enkele Zondagen in de zomermaanden wérd de tuin toegankelijk gesteld voor Stadgenooten niet-leden tegen gering entree. Het enorme bezoek op die dagen bewijst, dat die gelegenheid tot ontspanning zeer in den smaak van de ingezetenen valt. De toestand van het Genootschap mag gunstig genoemd worden. Uit de gewone middelen konden in het afgeloopen jaar verschillende kostbare vernieuwingen en verbeteringen aan bestaande gebouwen, enz. bestreden worden, zonder dat daarvoor tot buitengewone middelen moest worden omgezien. Het ledental gaat gestadig vooruit, en bedroeg op 1 Januari 1908 2085 tegen 1948 ten vorigen jare. Aan het onderhoud van het terrein en het plantsoen werd veel zorg besteedaan de zijde van den Benoordenhoutschen weg werd eene nieuwe beplanting aangebracht. De Diergaarde vermeerderde in hoofdzaak met een Olifant, als geschenk ontvangen van den heer en mevr. P. van den Arend van Solingen, te Oosterbeek. De bloemen- en plantencollectie ontving eene zeldzame collectie Cactea ten geschenke, van (thans wijlen) Generaal Van Houtum. De serres en kassen trokken steeds veel belang stellend bezoek. Aan den ingang van den Tuin werd eene rij wielbergplaats opgericht, eene volière voor waterwild gebouwd, centrale verwarming in de serres aangebracht, de Vogelzaal werd vernieuwd en volgens de nieuwste eischen ingericht, aan concertzaal, tooneel en de installation verbeteringen aange bracht en verschillende andere vernieuwingen tot stand gebracht. Concerten, opera’s en tooneelvoorstellingen voor de leden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 785