l K I 33 's-Gra venhage, Februari 1908. I Directeur. In 1907 werden in de zalen van het Genootschap de jaar- lijksche tentoonstellingen gehouden van de Nederl. Vereeniging „Avicultura'’, van de Vereeniging „Floralia”, alsmede de hon dententoonstelling van de Duitschfe Doggenfokkersvereeniging. Het in Mei gehouden Voorjaarsfeest werd door 67137 betalende bezoekers bezocht, terwijl de leden van het Genoot schap met hunne huisgenooten kosteloozen toegang hadden. s 2 VERSL. V. D. VEREEN. H. KON. ZOÖL. BOT. GENOOTSCHAP. J. W. VAN DE STADT,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 786