I BJjlage 34 Edel Achtbare Heer en. AFSCHRIFT ran het Verslag over 1907 van het Departement ’s-Gravenhage der Maatschappij van Nijverheid. Aan Burgemeester en Wethouders te s-Gravenhage. Naar aanleiding van Uwe geëerde missive d.d. 9 Januari 9 Januari 1908 heb ik de eer, U, ten behoeve van het Jaar- lijksch Verslag der Gemeente over 1907 ten opzichte van het Departement ’s-Gravenhage der Maatschappij van Nijverheid het volgende te berichten Het jaar 1907 is voor het Departement in het algemeen voorspoedig geweest. Het aantal leden bedroeg einde December 1907 191; 11 leden verloren wij door opzegging van het lid maatschap of door den dood, terwijl 18 nieuwe leden toetraden. Algemeene Ledenvergaderingen met introductie, waarin sprekers optraden ter, inleiding van eenig wetenschappelijk onderwerp vonden 5 malen plaatsde gehouden voordrachten betroffen„Staatsexploitatie van Spoorwegen” (door den Heer J. Th. Gerlings), „het Wetsontwerp op het Arbeidscontract” (door Mej. J. Limburg), „Luchtscheepvaart” (door den Heer S. van Hoogstraten, ingenieur) en „De Vervuiling der Wateren in Nederland” (door den Heer A. A. Beekman). Ter behandeling van de zaken van het Departement werden weer zeven Bestuursvergaderingen gehouden, terwijl ook door het Bestuur eenige excursion werden gearrangeerd, waaraan door verscheidene leden werd deelgenomen, o.a. naar de Ambachtstentoonstelling te Amsterdam, de nieuwe Gasfabriek te ’s-Gravenhage, de Zuivelfabriek Berkendael en de Gasfabriek te Loosduinen, de 's-Gravenhaagsche Machine fabriek v/h Spoor, Wijnvoord Co. enz. In overweging werd genomen door het Bestuur de oprich ting van eenen cursus voor Voortgezet Handelsonderwijs,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 787