34 2 i U E.A. dienstw. Dr. J. C. ERINGAARD. welke plannen echter door bijzondere omstandigheden nog geen begin van uitvoering konden krijgen, spoedig echter weder ter hand zullen worden genomen. In het Bestuur van het Departement kwamen eenige wijzigingen ten gevolge van het periodiek aftreden van den Heer H. M. Enthoven en van het bedanken van den Heer E. L. 0. Schift (secretaris) en J. C. M. van Eelde. In hunne plaats werden tot leden van het Bestuur benoemd de Heeren J. E. H. Bakhuis, Mr. J. A. N. Patyn en N. H Jaarsma, terwijl de ondergeteekende met het secretariaat werd belast. Het Bestuur is derhalve thans samengesteld als volgt P. J. van Voorst Vader, Voorzitter; Dr. J. C. Eringaard, Secretaris Dr. J. Roeters van Lennep, Penningmeester; J. J. van Nieu kerken, J. G. van Gennep, J. Jurriaan Kok, A. H. W. van der Vegt, P. A. Haaxman Jr., M. M. Couvée, J. E. H. Bakhuis, Mr. J. A. N. Patijn en N. H. Jaarsma. Vertrouwende hiermede aan Uwen wensch te hebben vol daan, verblijf ik met de meeste hoogachting, VERSLAG DER MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 788