By lage 35 1. Algemeene Beschouwingen. Uit de berichten, welke ons omtrent de uitkomsten van alhier uitgeoefende bedrijven van handel en nijverheid be reikten, blijkt, dat de abnormale toestanden, welke in het afgeloopen jaar op de geldmarkt heerschten, op vele daarvan een ongunstigen invloed uitoefenden. VERSLAG van de Kamer van Koophandel en Fabrieken betreffende den staat tan Handel, Nijverheid, en Scheepvaart in de gemeente 's-Gravenhage over het jaar 1907. Overeenkomstig een voorstel van Burgemeester en Wethou ders werd besloten tot den aanleg van een haven aan de N.O. zijde van den Trekvliet ten behoeve van vaartuigen, geladen met- en van een aangrenzend terrein voor den opslag van petroleum, harst, terpentijn, benzine, enz. Voor de haringvisscherij was het jaar 1907 niet gunstig. Veel haring werd gevangen, doch de prijzen waren, behalve in het begin der teelt, laag, zoodat de uitkomst voor reeders en visschers slecht was. De geregelde daling der prijzen maakte den haringhandel niet winstgevend. Ook in dit verslagjaar overwinterde de Scheveningsche visschersvloot in de Maashavens, daar de toestand der vis- schershaven nog geen wijziging onderging. In het laatst van het jaar bereikte den Raad een voorstel van Burgemeester en Wethouders om overeenkomstig het rapport der zooge naamde deiningscommissie in beginsel te besluiten tot den aanleg van een tweede binnenhaven, door een kanaal ver bonden met de bestaande binnenhaven. Laatstgenoemde zal dan als los- en laadhaven dienst doen, de nieuw te graven haven, waarin desnoods door een sluis in het verbindings- kanaal geen last van de deining zal worden ondervonden, zal als berghaven en zoo noodig tevens voor het bedrijf worden gebruikt. Een beslissing werd nog niet genomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 789