I I I F 4 een ledigloopen van jongens en jongelingen geen opvoedende kracht kan uitgaan. In een betrekkelijk naaste toekomst, zal gebrek ontstaan aan onder alle omstandigheden bruik bare zeelieden. De bommen besomden te zarnen alhier f 22.156,05 of ge middeld per schuit f 1.007,09, zijnde f 140,54 meer dan in 1906; de uitkomst is dus iets beter, doch kan nog niet voor- deelig genoemd worden. Van Umuiden werd evenals vorig jaar door welwillende medewerking van den directeur der visschershaven opgaaf ontvangen waaruit bleek, dat aldaar door de Scheveningsche bommen besomd werd f99,25 of f 4,51 per schuit, in hoofd som f 1.129,25 minder dan in 1906. De oorzaak is dat onze bommen meer en meer van onze haven gebruik maken; alleen noodgedwongen markten zij aldaar. De vrouwenvisch is in de besomming begrepen; allen varen op de nieuwe regeling, de oude behoort dus tot het verledene. De loggers, 59 in getal, besomden gezamenlijk alhier f 101.601,45 of f 1.722,06 per schip, zijnde f 535,13 meer dan in 1906. Door de welwillendheid van den directeur der vis schershaven te IJmuiden is ons ook de besomming der 59 loggers aldaar gew’orden. Zij bedroeg f20.878.08, alzoo f353,86 per logger of f 481,93 per logger minder dan in het vorig jaar. Het geheele resultaat is dus, dat de bommen hier en te Umuiden besomden f 22.255,30 of f 1.011,60 per bom, zijnde f 117,13 meer; de loggers f 122.479,53 of f 2.075,92 per logger, of f 53,20 meer dan in 1906. De bommen zijn bijna allen voorzien van een kiel, de zwaarden konden daardoor vervallen, die een duur artikel waren en dikwijls op zee braken, waardoor groote stoornis ontstond om met de bommen te manoeuvreerenhet aantal donkeys (stoomspillen) neemt meer en meer toe, daar zij, die daarvan niet voorzien zijn, groote moeilijkheid onder vinden eene goede bemanning te krijgen. De exploitatie kosten worden er echter zeer door verhoogd, daar behalve de uitgaaf voor aankoop, het onderhoud zeer kostbaar blijkt te zijn en het verbruik van steenkolen merkelijk hooger is, dan voor de gewone verwarming en het bereiden der spijzen benoodigd was. Nu bovendien de haven in gebruik is, zijn de bezwaren van aan het strand komen opgeheven, zoodat kiel en donkey geen belemmering meer geven "hier te markten. De aanvoer van groote schol en schelvisch, die in gezouten toestand wordt aangebracht, blijft zeldzaam of behoort eigen lijk tot het verledene. Het visschen op de Doggersbank leverde in de laatste jaren niets meer op, waardoor tegen- 35 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 792