'1 5 j woordig die vischplaats niet meer bezocht wordt en men genoodzaakt is, op onze kust te blijven om wat kleinschol, scharren, bot en enkele tongen te bemachtigen. De schrobnet- of trawlvisscherij blééf tot heden winst- dervend, berokkent den reeder dikwijls nog groot nadeel door verlies van netten en het geheele vischtuig, zoodat ook hij, hoe overtuigd ook van het nut tot vorming van bekwame visschers, deze visscherij zal moeten opgeven. Voor den handelaar, die zich beklaagt over weinig aan voer, voor den werkman, die belast is met de behandeling en verzending der aangebrachte visch, zou dit nadeelig zijn en zeker eene groote teleurstelling, daar juist door de inge bruikneming der haven grootere aanvoeren werden verwacht, waardoor dan meerdere arbeid zou zijn verkregen. De onge schiktheid der binnenhaven, om des winters als berghaven te dienen, kan ook wel eenigen invloed hebben; heeft men in de Maashavens veilige ligging moeten zoeken, dan zijn de kosten voor gereedmaking tot uitoefening der trawlvis scherij wat hooger en dit werkt niet mede. De wormplaag mag ook wel in het nadeel tot deelneming dier visscherij genoemd worden. De schepen daardoor aangetast vereischen ingrijpende herstellingen en moeten daartoe langen tijd op de sleephelling verblijven, waarvoor de gelegenheid het best te vinden is tijdens de uitoefening der trawlvisscherij. Het aantal stoomschepen voor de trawlvisscherij in gebruik blijft toenemen, vooral in het buitenland zeer sterk. Hier ter plaatse zal dit niet het geval zijn met het oog op onze ondiepe haven. De Scheveningsche vloot heeft er slechts twee, de derde, die huIpstoomvermogen had is veranderd in een ge wonen zeillogger; beiden oefenden tevens de haringvisscherij uit. De resultaten der vangst met die schepen zijn beter, omdat zij steeds ook bij ongunstigen wind en windstilte kunnen visschen en door hun snelheid gemakkelijker andere vischgronden kunnen opsporen op grooten afstand van het gewone vischwater, welke met zeilschepen niet zijn te be reiken zonder te groot tijdverlies. Zij kunnen bovendien steeds den dag bepalen van hun binnenkomst en zoodoende hun vangst in meer verschen toestand en op de dagen, waarop gewoonlijk het meeste geld te maken is, aan de markt brengen. Voor het haringvangen heeft de snelle ver plaatsing ook veel waarde, daar zij zonder vischtijd te ver liezen bij niet vangen zich een andere plaats kunnen zoeken, waar zij meenen meer succes te zullen hebben. Heen- en terugreis nemen ook heel wat minder tijd in beslag. De ver hoogde kolenprijs zal de exploitatierekening wel wat bezwaren. De handel in versche visch op het buitenland houdt steeds gelijken tred met de meer of mindere vangst; gewoonlijk is y VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 793