I I I h I I I B f Hr.. de aanvoer evenwel ternauwernood voldoende voor het bin nenland, niettegenstaande die nog door zendingen uit IJmuiden wordt aangevuld. De Duitsche visschery blijft zich uitbreiden, en wordt nog steeds door de Regeering gesteund. Ondanks de onveiligheid onzer binnenhaven door sterke deining, kwamen toch onze loggers en bommen voor het grootste deel hier hun visch aan de markt brengenwerden ze evenwel binnenliggende, door storm verhinderd op tijd naar zee te gaan, dan ondervonden zy het nadeel van het woelige water, daar schade aan schip, trossen en dukdalven het gevolg was, terwyl de bemanning dag en nacht in de weer moest zijn om die zooveel mogelijk te voorkomen. In plaats van rust, die de bemanning bij binnenliggen toch wel toekomt, was haar arbeid dikwijls zwaarder dan in open zee. Visscher en reeder zyn dus huiverig steeds onze haven te bezoeken of te doen bezoeken. De handel in rog is in verband met weinig of geen aan voer onbeduidend; onze visschers vangen deze vischsoortin de laatste jaren zeer schaars. De uitvoer van tongen naar Engeland is van geringe beteekenismeestal is de aanbrengst onvoldoende voor het binnenlandsch verbruik, de pryzen zijn daardoor te hoog om resultaat op te leveren voor buiten- landsche verzending; meer loonend zyn dan de pryzen, die hier te maken zijn. Er zijn evenwel enkele handelaren, die vrij geregeld den handel op het buitenland voortzetten met zeer uiteenloopend resultaat, daar de marktprijzen in Enge land buitengewoon sterk schommelen in verband met de dikwijls groote aanbrengst van eigen schepen; de stoom- trawlvisscherij is er van beteekenis. Uit Denemarken werd ook dit jaar geen visch aangevoerd, de visscherij op de kusten van dit land blijkt opgehouden te zijn, zeker is het, dat de groote hoeveelheden schol, ruim 20 jaar terug daar gevonden, er niet meer aanwezig zijn. De overvloed opgehouden zijnde, is van zelf de uitvoer ge staakt. Uit Engeland (Grimsby en Huil) werd eveneens geen schol of gezouten schelvisch toegezonden; reeds eenigejarensterk afgenomen, schijnt die toevoer thans geheel te zijn opgehouden. In België zyn vischdrogerijen ontstaan, die bestendig uit Engeland gezouten schelvisch blijven betrekken. Daar kan men iets' beter prijs geven, omdat deze vischsoort in ge- droogden toestand van hier uit, naar hetzelfde land moet uitgevoerd worden en dus met vrachtprijs worden belast. In Engeland wordt steeds voldoende aangevoerd door de groote vloot stoomtrawlers, die oude en nieuwe vischgronden bevisschen. Engelsche en Duitsche stoomtrawlers begeven Zich zelfs naar Ijsland. 1 Hl 6 35 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 794