35 7 Vaartsnelheid en doelmatige inrichting voor ijsverpakking maken aanbrengst in verschen toestand mogelijk, de waarde dezer visch is dan meestal te hoog om ze voor droogvisch te gebruiken. Bovendien zijn de Engelschen tegenwoordig voldoende op de hoogte om zelf hun visch te drogen. Deze tak van nijverheid wordt ook te IJmuiden uitgeoefend. Een en ander, vooral gebrek aan groote schol, vroeger op Doggers- bank en bij Vlieland gevangen, doet onze drogerijen kwijnen. De inkoopsprijzen voor visch tot drogen bestemd, zijn boven dien gewoonlijk te IJmuiden lager dan hier, zoodat concur rentie gemakkelijk is. Voor de fijnere vischsoorten, tarbot, tongen enz. bestaat in den regel geen prijsverschil. Van IJmuiden wordt dagelijks visch naar hier gezonden, van 200 tot 500 manden, die door handelaren in het groot, hier aan de kleinere worden verkocht, welke ze te ’s-Graven- hage en omstreken weer aan den man brengenzij is ge- Woonlijk versch en goed in ijs verpakt, zoodat ook daaronder weinig droogvisch voorkomt. Voor de verschevischventers voorziet het in een groote behoefte, velen verdienen er het dagelijksch brood mede voor hunne gezinnen. De makreelvisscherjj werd niet meer uitgeoefend. In het laatst van Mei en begin Juni werd de haringteelt aangevangen op 61 en enkele minuten N. B., ter hoogte van Baltasound; in vergelijking met vorig jaar is daar weinig gevangen opvallend was dit jaar, dat de zomervisscherij veel zuidelijker eenig resultaat opleverde; den 18en Juni kwam een logger binnen slechts 14 dagen reis hebbende met 6 last eigen en 5 last vangst van twee andere; zij hadden zuide lijker dan Lerwick gevischt. Maatjes werden in verhouding tot de totale vangst iets boven het normale gevangen. Over de prijzen is voor alle soorten te klagen. De visscherij in November nabij den Engelschen wal of z.g. halverzee gaf, zooals trouwens regel is, een kleine soort haring, die evenwel wat kloeker wordt, naarmate men meer het einde der maand nadertdeze soort bereikt evenwel niet de grootte van de haring in open zee bij Doggersbank en noordelijker gevangen. Op 6 Mei zeilden 3 loggers van den heer A. Pronk uit ter kol- en haringvisschery. Zij werden uitgerust met voltallig vischtuig voor de haringvangst en bovendien met een veertig tal netten met nauwe mazen om aas te vangen voor de kolvisscherij kabeljauwen vangst ter bereiding tot zoutevisch een hunner bracht 18 ton zoute visch binnen behalve zijn gevangen haring. Op 21, 22 en 27 Mei vertrokken drie loggers van de firma Jb. den Duik en Zonen op de z.g. midsummerharingvisscherij voor Lowestoft, Deze visphten evpn als het vorig jaar jets VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 795