I L I 35 8 van een ff' noordelijker, en hebben ook nu weder een zeer bevredigend resultaat gehad, vooral ook omdat de soort, daar gevangen, zeer goede kwaliteit was en door vroege binnenkomst goede prijs werd bedongen. Het loon van de visschers was gedeeltelijk verzekerd door vast weekgeld, zoodat dit voor hen voordeelig is in den tijd, dat het nog te vroeg is voor de Shetlandsche visscherij. Meer dan in 1906 werd voor het gereedmaken voor de haringvisscherij van onze haven gebruik gemaakt; het klaar maken hier geschiedde namelijk door 80 loggers en 92 bommen tegen respectievelijk 52 en 75 in 1906. Het aantal zou zeker grooter zijn, indien onze binnenhaven een veilige ligplaats voor overwinteren aanboodoverbrenging van Vlaardingen naar hier van de geheel afgetuigde vaartuigen brengt weder kosten met zich en ware het niet dat te Vlaardingen gebrek aan gelegenheid bestond om de schepen te hellingen, noodig voor behoorlijke reparation, dan zou zeker een kleiner aantal hier zijn gereed gemaakt, hetgeen voor neringdoenden nadeelig en voor de visschers ongewenscht is. Aan de haringvisscherij werd deelgenomen door 131 bommen, 184 loggers, waaronder 6 loggerbommen, benevens 2 stoom schepen. De haringvangst was zeer ruim, 1907 behoort tot de hoogste vangjaren. De prijzen, in den aanvang bevredi gend, begonnen al spoedig terug te loopen en werden ten slotte zeer laag, waardoor lage besommingen werden gemaakt. Ook dit jaar werden via Leith kleine hoeveelheden gezonden. Aan groote schommelingen was dit jaar de markt niet onderhevig, de geregelde daling der prijzen was oorzaak, dat de koopman met speculatie gevoelige verliezen leed. Van de Novembervangst moet hetzelfde verklaard worden, zoodat men zich in Februari niet kon verheugen in stijging, zooals dit in diezelfde maand van 1907 het geval was. Voor reeders en visschers is de uitkomst slecht, de gemiddelde besomming per bom kon dit jaar op f 5500 gesteld worden alzoo f 2875 minder dan in het gunstige jaar 1906, dat echter op één na het hoogste der laatste dertig jaar was. De vangplaatsen der haring geven geen nieuwe gezichts punten. Aanvang haringseizoen Baltasound, dit jaar minder gunstig, en Lerwick, midden Doggersbank (z.g. op en bij het zand) en einde Zuidelijk Engelsche wal en Binnenzee. De minder goede uitkomst bij den aanvang voor Baltasound deed in September en October niet den lust ontstaan om even als de beide voorafgaande jaren aldaar nogmaals te visschen. Het netten verlies was van geen groote beteekenis; ter hoogte van Lerwick kwam geen storm voor, wat trouwens gelukkig in den zomer daar tot de zeldzaamheden behoort. J VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. ll’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 796